A- A A+
A- A A+

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze izby lekarskiej właściwej dla jego siedziby występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze innej izby lekarskiej niż ta, na której terenie znajduje się jego siedziba występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze całego kraju występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę

Wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską
 1. Odpis z KRS lub EDG (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Kolejny wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej i realizuje kształcenie na obszarze jej działania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia
 1. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Opłata za w/w czynności wynosi 500 PLN i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 PLN. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 PLN. Opłaty można dokonać na konto Bydgoskiej Izby Lekarskiej lub gotówką podczas składania dokumentów w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Konto bankowe Bydgoskiej Izby Lekarskiej 95 1020 1475 0000 8302 0019 1197 PKO BP II /o Bydgoszcz.