A- A A+
A- A A+

I. W przypadku zagubienia, utraty dokumentu:

 • "prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

oraz w celu uzyskania duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest :

 • bezzwłocznie zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć oświadczenie
 • wydanie lekarzowi dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu z widoczną adnotacją "duplikat" jest odpłatne (koszt - 20zł).

II. W przypadku chęci zrzeczenia się:

 • "prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"

 
    lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest dostarczyć do Bydgoskiej Izby Lekarskiej:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się jednego w wyżej wymienionych praw zawodu
 • dołączyć dokument "Prawo wykonywania zawodu" (jeden z wyżej wymienionych)