A- A A+
A- A A+

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Art. 30.

„System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest:

 1. gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 2. monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 3. monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych
 4. wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 5. wsparcie przygotowania i realizacji umów w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.”

Art. 30.

„Warunkiem dokonywania przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest założenie konta w tym systemie, uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby określonych tymi przepisami.”

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464), ze zmianami wprowadzonymi m.in. o ustawę SIOZ
Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1991) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2017 r.

 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020), zwanym dalej "SMK". zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie:

              1) lekarz albo lekarz dentysta;
              2) kierownik specjalizacji.

 1. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby.
 2. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień, przez:

1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub
2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła.”

 Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról lekarz, lekarz dentysta
 

Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról absolwent

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym proces kształcenia kadr medycznych dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały nadane funkcjonalności:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego,

CMKP:

 • obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • Obsługa procesu egzaminacyjnego.

Kierownik specjalizacji:

 • tworzenie w systemie w postaci elektronicznej rocznego planu szkoleniowego,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.