A- A A+
A- A A+

Jak uzyskać dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

 
 
REGULAMIN
Świadczeń Socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 

§1


Ze świadczeń socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać lekarze, cżłonkowie ich rodzin oraz inne osoby prowadzące wspólnie z lekarzem gospodarstwo domowe.
 

§2


Do świadczeń socjalnych przyznawanych na podstawie niniejszego Regulaminu należą:
 1. zapomogi pieniężne w przypadku zgonu lekarza
 2. zapomogi pieniężne udzielane w innych przypadkach losowych przysługujące nie częściej niż raz w roku
 3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekrzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza)
 4. dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
 5. zapomoga zwrotna nieoprocentowana
 6. dofinansowanie wycieczek dla lekarzy emerytów i rencistów
 7. dofinansowanie spotkań Klubu Lekarza Seniora
 8. dofinansowanie spotkań noworocznych lekarzy emerytów i rencistów
 9. zakup wieńców i kwiatów dla delegacji uczestniczącej w pogrzebie lekarza
 

§3


Ustala się maksymalne kwoty wysokości świadczeń socjalnych:

 1. zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza – do 1500 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem
 2. zapomoga pieniężna w innych przypadkach losowych – do 2280 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem
 3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza) miesięcznie:

a) 350 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny poniżej 800 zł miesięcznie

b) 300 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny od 800 zł do 1000 zł miesięcznie

c) 250 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny powyżej 1000 zł do 1200 zł miesięcznie

 1. zapomoga zwrotna do 1000 zł.
 

§4


Przyznanie i wysokość świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 uzależnia się od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej osób uprawnionych.
 

§5


Podstawą do przyznania świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 jest wniosek osoby zainteresowanej lub innych członków samorządu lekarskiego z uzasadnieniem oraz odpowiednio:

 • deklaracja o dochodach,
 • ostatnia decyzja ZUS stwierdzająca wysokość świadczenia, ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Wzór deklaracji o dochodach stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§6


Zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza może być przyznana małżonkowi lub zstępnym osoby zmarłej, a także innym osobom bliskim, o ile wykażą, że opiekowały się zmarłym lekarzem.
 

§7


Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 kwalifikuje Komisja Socjalna, która przedstawia je Okręgowej Radzie Lekarskiej bądź Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
 

§8


Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych podejmowane są w drodze uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
 

§9


Kwotę środków przeznaczonych na świadczenia socjalne przyznawane zgodnie z niniejszym Regulaminem określa na dany rok budżetowy Okręgowa Izba Lekarska.

 
Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego członków BIL

UWAGA!!!

W celu prawidłowej obsługi formularza aktywnego należy go pobrać i otworzyć w  Acrobat Reader