A- A A+
A- A A+

Jak uzyskać zapomogę zwrotną

 
 
Regulamin Świadczeń Socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 

§1

 

Ze świadczeń socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać lekarze, członkowie ich rodzin oraz inne osoby prowadzące wspólnie z lekarzem gospodarstwo domowe.

§2

 

Do świadczeń socjalnych przyznawanych na podstawie niniejszego Regulaminu należą:

 1. zapomogi pieniężne w przypadku zgonu lekarza

 2. zapomogi pieniężne udzielane w innych przypadkach losowych przysługujące nie częściej niż raz w roku

 3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekrzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza)

 4. dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

 5. zapomoga zwrotna nieoprocentowana

 6. dofinansowanie wycieczek dla lekarzy emerytów i rencistów

 7. dofinansowanie spotkań Klubu Lekarza Seniora

 8. dofinansowanie spotkań noworocznych lekarzy emerytów i rencistów

 9. zakup wieńców i kwiatów dla delegacji uczestniczącej w pogrzebie lekarza

 

 

§3

 

Ustala się maksymalne kwoty wysokości świadczeń socjalnych:

 1. zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza – do 1500 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem

 2. zapomoga pieniężna w innych przypadkach losowych – do 2280 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem

 3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza) miesięcznie:

  a) 350 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny poniżej 800 zł miesięcznie

  b) 300 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny od 800 zł do 1000 zł miesięcznie

  c) 250 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny powyżej 1000 zł do 1200 zł miesięcznie

 4. zapomoga zwrotna do 1000 zł.

 

§4

 

Przyznanie i wysokość świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 uzależnia się od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej osób uprawnionych.

 

§5

 

Podstawą do przyznania świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 jest wniosek osoby zainteresowanej lub innych członków samorządu lekarskiego z uzasadnieniem oraz

odpowiednio:

 • deklaracja o dochodach,

 • ostatnia decyzja ZUS stwierdzająca wysokość świadczenia, ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty

 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Wzór deklaracji o dochodach stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

§6

 

Zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza może być przyznana małżonkowi lub zstępnym

osoby zmarłej, a także innym osobom bliskim, o ile wykażą, że opiekowały się zmarłym lekarzem.

 

§7

 

Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 kwalifikuje Komisja Socjalna, która przedstawia je Okręgowej Radzie Lekarskiej bądź Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

§8

 

Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych podejmowane są w drodze uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

§9

 

Kwotę środków przeznaczonych na świadczenia socjalne przyznawane zgodnie z niniejszym Regulaminem określa na dany rok budżetowy Okręgowa Izba Lekarska.

 
Sekretarz ORL BIL
Paweł Białożyk
Prezes ORL BIL
Stanisław Prywiński

UWAGA!!!

W celu prawidłowej obsługi formularza aktywnego należy go pobrać i otworzyć w  Acrobat Reader