A- A A+
A- A A+

Zwolnienie z opłacania składki

Zwolnienia z opłacania składki będą dla:

 • lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli 70 lat (od 01.01.2023)
 • lekarzy i lekarzy dentystów skreślonych z rejestru członków Bydgoskiej Izby Lekarskiej,
 • lekarzy i lekarzy dentystów, którzy poza rentą lub emeryturą (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach) nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych źródeł (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwolnienie traci moc z momentem osiągnięcia dodatkowych przychodów.
 • w uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru (120 zł), tj. 60 złotych lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.

Informujemy, że źródłami przychodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są:

 1. Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
 2. Działalność wykonywana osobiście,
 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. Działy specjalne produkcji rolnej,
 5. Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
 6. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 7. Odpłatne zbycie:
 1. Nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni  mieszkaniowej,
 3. Prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. Innych rzeczy,
 1. Działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną,
 2. Inne źródła m.in.:
 1. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 2. kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 3. zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 4. alimenty,
 5. stypendia,
 6. dotacje (subwencje) inne niż związane z działalnością gospodarczą,
 7. dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów z innych źródeł,
 8. przychody uzyskane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
 9. świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zasiłek dla bezrobotnych),
 10. świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 11. inne.