A- A A+
A- A A+

Składka, a wykonywanie zawodu za granicą lub zaprzestanie wykonywania zawodu

Bydgoska Izba Lekarska informuje, że wykonywanie zawodu lekarza za granicą przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków BIL oraz opłacanie tam składek, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek również w Polsce. Nie ma podstaw prawnych do zastosowania wobec takich lekarzy zwolnienia, bądź też zaniechania poboru składki.

Podobna jest sytuacja lekarza, który zaniechał faktycznego wykonywania zawodu lekarza (np. pracując w innym zawodzie). Okoliczność nie wykonywania zawodu lekarza przez okres ponad 5 lat nie stanowi samoistnej podstawy do skreślenia lekarza z listy członków izby lekarskiej, gdyż nie przewiduje tego art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j., Dz. U. z 2008r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), który stwierdza jedynie, że „lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia przeszkolenia”. Nie wykonywanie zawodu lekarza przez okres dłuższy niż 5 lat nie powoduje samoistnej utraty prawa wykonywania zawodu i skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej.

Członkowie izb lekarskich w świetle art. 49 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt 31 ustawy o izbach lekarskich obowiązani są do poinformowania Bydgoskiej Izby Lekarskiej w terminie 30 dni o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Lekarze, którzy wykonują zawód zagranicą lub zaniechali wykonywania zawodu lekarza są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej. Jedyną możliwością uniknięcia poboru składek członkowskich, jest złożenie przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz dostarczenie dokumentu "Prawo Wykonywania Zawodu" do Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Powoduje to skreślenie zainteresowanego z listy członków izby oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjeżdżając za granicę (na stałe lub na dłuższy okres) należy także pamiętać, że podjęcie wykonywania zawodu w innym państwie, a nawet przynależność do samorządu zawodowego innego państwa, nie powoduje, że lekarz przestaje być członkiem polskiej okręgowej izby lekarskiej. Nie przestają go więc obowiązywać polskie przepisy dotyczące wykonywania zawodu i zasady etyki. Osoby wyjeżdżające za granicę często są zaskoczone tym, że izby nadal domagają się od nich przesyłania określonych informacji dotyczących wykonywania zawodu (a który to obowiązek ciąży na lekarzu zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich; Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), czy opłacania składki członkowskiej. Należy wskazać, że obowiązki te wygasają dopiero w chwili ustania członkostwa w polskim samorządzie zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, a to jest możliwe na skutek zrzeczenia się (polskiego) prawa wykonywania zawodu.


(LEX, Opublikowano QA 179397, Odpowiedź na pytanie Jakie wymogi musi spełniać lekarz stomatolog, gdy podejmuje pracę za granicą? Autor: Brzozowska-Kruczek Małgorzata, 1 lipca 2011 r.)