A- A A+
A- A A+

 

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia LEK/LDEK - lekarze z obywatelstwem polskim

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
 • Uchwała Nr 56/VIII/20 Prezydium ORL Bydgosiej Izby Lekarskiej w sprawie ustalania kolejnosci kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na terenie dzialania Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Uchwała Nr 1053/V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 18.12.2008r. w sprawie ustanowienia dyplomu i nagrody za najlepszy wynik LEP/LDEP

Opis procedury:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego oraz wskazuje miejsce jego odbycia.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej o umożliwienie odbycia stażu w wybranej jednostce i terminie,
 2. "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 
 
 
 1. zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 
 
 1. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 2. dwa zdjęcia biometryczne,
 3. Arkusz zgłoszenia lekarza
 1. Uwaga lekarz/lekarz dentysta, który ukończył studia w języku innym niż polski!
  Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.
  Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:
     a. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
     b. świadectwo złożenia:
         - Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
         - Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
         - Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
         - Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
             – uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim
 1. termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia