A- A A+
A- A A+

 

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia LEK/LDEK - lekarze cudzoziemcy

Podstawa prawna:
     

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
 • Uchwała Nr 56/VIII/20 Prezydium ORL Bydgosiej Izby Lekarskiej w sprawie ustalania kolejnosci kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na terenie dzialania Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 • Uchwała Nr 1053/V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 18.12.2008r. w sprawie ustanowienia dyplomu i nagrody za najlepszy wynik LEP/LDEP

Opis procedury:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego oraz wskazuje miejsce jego odbycia.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej o umożliwienie odbycia stażu w wybranej jednostce i terminie,
 2. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 1. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. kopia dyplomu lekarza/lekarza stomatologa wraz z nostryfikacją dyplomu uzyskaną na podstawie odrębnych przepisów,
 2. ksero stron z paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 3. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 1. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 2. dwa zdjęcia biometrycze,
 3. w przypadku braku w/w decyzji należy tylko wpisać na wniosku numer NIP
 4. Arkusz zgłoszenia lekarza
 1. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy)
 2. Uwaga lekarz/lekarz dentysta, który ukończył studia w języku innym niż polski!
  Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.
  Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

  a. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  b. świadectwo złożenia:
      Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
      Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
      Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
      Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
     – uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim
 1. zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące lekarzami polskimi, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy.2011-11-23

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 5. termin składnia dokumentów do 15 sierpnia.