A- A A+
A- A A+

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:   
 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Procedura:

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu należy złożyć w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,

Załącz wniosek :

 
 1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 
 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni medycznej ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP, a w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa - odpis dyplomu ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli został wydany),
 2. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 3. "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 4. a) w przypadku stażu podyplomowego odbytego na terytorium RP: "Kartę stażu podyplomowego lekarza", "Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty"
  b) w przypadku stażu podyplomowego odbytego poza granicami RP:  decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kopię dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego obejmującego okres oraz miejsce odbywania stażu, potwierdzenie uprawnień (prawa wykonywania zawodu) do odbycia stażu podyplomowego na terytorium innego państwa oraz potwierdzenie niekaralności w zawodzie obejmujące okres wykonywania zawodu w innym państwie, wydane przez właściwy organ danego państwa.,
 5. świadectwo złożenia Lekarskiego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego - w przypadku podchodzenia do egzaminu kilkukrotnie należy przedstawić świadectwo złożenia pierwszego zdanego egzaminu.
 6. dwa zdjęcia biometryczne,
 7. wypełniona ankieta „Ocena stażu podyplomowego”,( dotyczy lekarzy/lekarzy dentyntystów, którzy ukończyli staż na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej)
 1. Arkusz zgłoszeniowy lekarza:
 
 1. Uwaga lekarz/lekarz dentysta, który ukończył studia w języku innym niż polski!
  Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.
  Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

  a. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  b. świadectwo złożenia:
      Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
      Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
      Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
      Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
     – uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim

Lekarze cudzoziemcy, ubiegający się o przyznanie „Prawa wykonywania zawodu „ na terytorium RP są zobowiązani do złożenia dodatkowo:

 1. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

oraz w przypadku lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia:

 1. zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,
 2. dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia,
 3. zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia