plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla pracowników/pacjentów

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla pracowników/pacjentów

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla pracowników/pacjentów

 

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Jeżeli Twój pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), to ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich swoich pracowników. Gdy lekarz wystawi Ci takie zwolnienie, nie musisz dostarczać go pracodawcy. E-ZLA zostanie przesłane do niego automatycznie, a Ty możesz spokojnie wracać do zdrowia.

O tym, czy Twój pracodawca ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS, powinieneś dowiedzieć się od niego. Wie o tym również lekarz, który wystawia elektroniczne zwolnienie lekarskie.

E-ZLA, które lekarz Ci wystawił, możesz zobaczyć na swoim profilu na PUE ZUS (www.zus.pl). Nie musisz więc prosić lekarza, żeby wydrukował Ci zwolnienie.

Jeśli Twój pracodawca nie ma dostępu do e-ZLA (nie ma swojego profilu na PUE ZUS), nie można przekazać mu tego dokumentu elektronicznie. W takiej sytuacji lekarz musi Ci wręczyć wydruk zwolnienia, które wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA). Ten wydruk musisz dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że potrzebny jest Ci wydruk e-ZLA, lekarz będzie wiedział z systemu, w którym wystawia zwolnienia. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA musi być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla

Read more

Poza kolejnością - NFZ

Poza kolejnością - NFZ

Poza kolejnością - NFZ

 
aktualizacja 27.06.2018

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają *:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach** oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej*** oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej**** nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta*****.

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • kobiety w ciąży (od 1.01.2017)
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Podstawy prawne:
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135), art. 47c:

 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

** Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

*** Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
 • świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są to wszystkie świadczenia udzielane w trybie ambulatoryjnym (tj. niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych), z wyłączeniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

**** Wśród świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej ustawodawca wyodrębnia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.).

Zobacz więcej:

Od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, otwórz link do informacji

Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, otwórz link do informacji
Dawcy Przeszczepu, podobnie jak Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, mają prawo do korzystania bez kolejki ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, otwórz link do informacji

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". (Dz.U. 2016 poz. 1860)
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411)
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2017 poz. 1386)
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. (Dz.U. 2018 poz. 932)
 

Read more

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta

Część Ogólna

Dotyczy pacjentów, korzystających ze swiadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

 1. Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny - m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny - powinny udzielać Ci świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.
 2. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, masz prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, czego bezpośrednim następostwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała bądź utrata życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych.
 3. Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinni innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. - Twoje żadanie powinno zostac odnotowane w dokumentacji medycznej
  - Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej
  Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej

 

Prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu.

Jeżeli nie chcesz być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących Twojego stanu zdrowia, masz prawo żądać, aby lekarz nie udzielał Ci takich informacji.
PAMIĘTAJ! Masz prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielał wszelkich informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.

 

Prawo do wyrażania zgody na udzielani świadczeń zdrowotnych

Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lyb diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody możesz wyrazić ustnie.
PAMIĘTAJ! Bez Twojej zgody nie może być prowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

Prawo do tajemnicy informacji

PAMIĘTAJ! Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Możesz jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez Twojej zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje z Tobą związane tylko gdy:

 1. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzieleniem Ci świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób;
 3. tak stanowią porzepisy odrębnych ustaw;
 4. uzyskiwane są one do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznychOsoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnica również po śmierci pacjenta.

 

Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić:

 1. osobie wykonującej zawód medczyny (np. lekarzowie, pielęgniarce, farmaceucie);
 2. Prezesowi Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 3. podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu

Wszelkie informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronei internetowej www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Przykładem takich opinii albo orzeczeń są m.in.: zasiwadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z okreslonego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku lub przeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.
Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, a postepowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekraskiej działającej przy Rzecnziku Praw Pacjenta.

Sprzeciw nalezy wnieść w terminie 30 dni od daty wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia.
Wszelkie praktyczne informacje, a także przykładowy katalog opinii albo orzeczeń lekarskich, od których możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl w zakładce Pacjencie - masz prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

Prawo do dokumentacji medycznej

Masz prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja może być udostępniona:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzicie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli żądasz udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

PAMIETAJ!  Podmiot udzielający swiadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość tej opłaty nie może jednak przekraczać:

 1. około 7,48 zł* za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej lub za sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych;
 2. około 75 gr* za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

*stawka obowiązująca w 2014 r. Stawka za udostępnienie dokumentacji medycznej jest zmienna - wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urządu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności i godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Obecność osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

PAMIĘTAJ! Masz prawo, aby przy udzielanym świadczeń zdrowotnych towarzyszyła Ci osoba bliska np. małżonek lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu, krewny, czy też każda inna osoba przez Ciebie wskazana.

PAMIĘTAJ! Jako rodzic masz prawo być obecny pry udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 

Prawo do poszanowania życia prywtanego i rodzinnego

Przebywając w spzitalu masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Prawo to przysługuje Ci również jeżeli przebywasz w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie, czy przebywaniu rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść np. szpital, może on wtedy pobrać opłatę rekompensującą. Wysokość takiej opłaty ustala kierownik tego podmiotu, uwzględniając rzeczywiste poniesione koszty. Wysokość tej opłaty oraz psosób jej ustalenia powinien być udostępniony w miejscu udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

Prawo pacjenta od opieki duszpasterskiej

Przebywając w spzitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, czy też hospicjum, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stany zdrowia lub zagrożenia życia powyższe podmioty lecznicze, mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojegoi wyznania.

 

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szpital, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub opiekuńczo-leczniczy, sanatorium uzdrowiskowe, zakład rehabilitacji leczniczej, czy hospicjum, mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatną możliwość przechowania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

W KAŻDEJ SYTUACJI, GDY UWAŻASZ, ŻE TWOJE PRAWA SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE
SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta<
800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
 

czynne pn. - pt. 9:00 - 21:00

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Read more

Sprawdź lekarza

Sprawdź lekarza

Sprawdź lekarza

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, istynieje możliwość sprawdzenia podstawpwych informajci o lekarzu i lekarzu dentyście, zapraszamy do odwiedzenia strony:


www.rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

 

 

 

Read more

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Produktów Leczniczych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Rejestrem Produktów Leczniczych:

www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

 

Read more

Wpływ diagnostyki rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Wpływ diagnostyki rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Diagnostyka rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego  (PLTR) i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) jest coraz powszechniej stosowaną metodą diagnostyczną. Ze względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub noszących stałe aparaty retencyjne, przedstawiamy wspólne stanowisko towarzystw PTO, PLTR, PTS, odnoszące się do możliwości badania MR u tej grupy pacjentów. Przedstawione rekomendacje dotyczą aparatów rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T włącznie. Zalecenia powinny być stosowane we wszystkich grupach wiekowych.

Podczas badania MR pole magnetyczne może mieć znaczny wpływ na materiały magnetyczne stosowane w celach medycznych (leczniczych) w lub na ciele pacjenta. Taka sytuacja ma miejsce w grupie pacjentów ortodontycznych. Podczas badania pole magnetyczne może wpływać  na stalowe elementy aparatu ortodontycznego/retencyjnego takie jak: zamki ortodontyczne, łuki, pierścienie, stałe retainery, nie przekraczając jednak siły wiązania tych elementów ze szkliwem. Przy prawidłowo umocowanych elementach aparatu, ryzyko przemieszczenia ich w trakcie badania MR jest znikome.

Pole magnetyczne nie wpływa negatywnie na elementy ze stopów tytanowych, NiTi, TMA; Cr-Co, miedzianych oraz na zamki ceramiczne lub z tworzyw sztucznychi, ii.

Największy niepokój i kontrowersje budzi możliwość efektu termicznego pola magnetycznego na metal. Aparat ortodontyczny/retencyjny może się nagrzewać w trakcie badania. W najnowszych doniesieniach stwierdzono, że  wzrost temperatury elementów aparatu ortodontycznego, znajdującego się w polu magnetycznym do 3T, nie przekracza 1°C  podczas badania. Podwyższenie temperatury o 1 stopień nie ma wpływu negatywnego na szkliwo, miazgę zęba oraz otaczające tkanki miękkieiii, iv, v.

Istotnym problemem, który często utrudnia lub uniemożliwia ocenę badania MR,  są artefakty, wynikające z obecności aparatu ortodontycznego/retencyjnego. Największe artefakty powstają w sąsiedztwie aparatu ortodontycznego/retencyjnego w rejonie żuchwy, podniebienia twardego, podstawy języka, nosogardła, w przypadku niektórych aparatów także płatów czołowych mózgu, okolicy siodła tureckiego oraz gałek ocznych7. Stopień zaburzenia pola magnetycznego zależy od budowy aparatu ortodontycznego/retencyjnego: stopy tytanowe, chromowo-kobaltowe jak również elementy ceramiczne i tworzywa sztuczne nie powodują artefaktów w polu magnetycznym o natężeniu do 1,5 T vi, vii.  Stalowe stopy mogą być źródłem artefaktów, których wielkość zależy rodzaju stopu stali i natężenia pola magnetycznego (im wyższe pole magnetyczne tym silniejsze artefakty). Stop stali 18-8 (zawierający około 18% chromu i 8% niklu) nie wykazuje właściwości magnetycznych i nie powoduje artefaktów.

Wpływ na badanie MR mają także retainery, które zazwyczaj wykonane są ze stopów stalowych, powodujących powstanie artefaktów. Retainery tytanowe lub z materiałów z włókna szklanego, nie mają wpływu na jakość obrazu MR.

Podsumowanie

 1. Prawidłowo umocowane elementy metalowe aparatów ortodontycznych nie ulegają przemieszczeniu w trakcie badania MR w skanerach o natężeniu pola magnetycznego do 3T.
 2. W trakcie badania może dojść do nieznacznego podniesienie temperatury (  o 1°C), co nie stanowi zagrożenia dla żywotności miazgi i otaczających tkanek.
 3. Stopy stali powodują powstanie miejscowych artefaktów w obrazie MR (z wyjątkiem stopu 18-8).  Natomiast stopy niklowo-tytanowe, tytanowe, tytanowo-molibdenowe, chromowo-kobaltowe zamki ceramiczne i z tworzyw sztucznych nie powodują artefaktów w badaniu do 1,5 T
 4. Przed wykonaniem badania lekarz ortodonta powinien zdjąć wszystkie ruchome elementy aparatu ortodontycznego (łuki, ligatury, łuki podniebienne) oraz sprawdzić czy pozostałe elementy są prawidłowo umocowane. Nie ma bezwzględnych wskazań do usuwania całego aparatu ortodontycznego. 
 5. W wyjątkowych sytuacjach, gdy artefakty nie pozwalają na prawidłową ocenę badanych obszarów twarzoczaszki lub mózgowia  należy usunąć cały aparat ortodontyczny.
 6. Obecność aparatu ortodontycznego nie ma wpływu na jakość badania MR odległych części ciała.

Read more

Informacja o realizacji recept w aptekach

Informacja o realizacji recept w aptekach

Informacja o realizacji recept w aptekach

K-P OW NFZ w Bydgoszczy informuje że na stronie internetowej zamieścił listę aptek, które do 30 grudnia 2011 podpisały umowy z K-P OW NFZ. dotyczącą realizacji refundowanych recept. Lista ta będzie codziennie aktualizowana na stronie internetowej:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/54/komunikaty-dla-pacjentow

Read more

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

 • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
 • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
 • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
 • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
 • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
 • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
 • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more

Jak rozpoznać POCHP ?

Jak rozpoznać POCHP ?

Jak rozpoznać POCHP ?Jak rozpoznać POCHP ?

Sprawdź, czy możesz mieć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP)

Jeżeli jesteś osobą palącą tytoń lub narażoną na szkodliwe dla płuc pyły i gazy (zanieczyszczenia powietrza) - jesteś w grupie ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Jeżeli zauważasz u siebie następujące objawy:

 • przewlekły kaszel,
 • uczucia braku powietrza (duszności),
 • odkrztuszanie plwociny,

zgłoś te objawy lekarzowi, bo ryzyko POCHP jest duże!

W celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby należy bezwzględnie wykonać badanie spirometryczne. Jest to badanie układu oddechowego polegające na intensywnym wydychaniu i wciąganiu powietrza przez odpowiednio przygotowane urządzenie badawcze - spirometr. Badanie jest niebolesne i zajmuje ok. 5 minut.

Jeśli w badaniu spirometrycznym widoczna jest obturacja (zwiększony opór przepływu powietrza przez oskrzela), potwierdza to rozpoznanie POCHP.

Czy POCHP da się wyleczyć?

Odpowiednio szybkie rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia (terapia wziewna i rehabilitacja), zaprzestanie palenia (terapia antynikotynowa i psychoterapia) powoduje, że chory z POCHP dłużej żyje, a jakość jego życia ulega zdecydowanej poprawie.

Leczenie POCHP polega na podawaniu leków wziewnych i innych preparatów wpływających na układ oddechowy, ale obejmuje również leczenie ewentualnych powikłań. W przypadku leczenia POCHP odniesienie sukcesu terapeutycznego jest ściśle związane z zaprzestaniem palenia tytoniu.

Pamiętaj!

POCHP zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, osteoporozy, chorób nowotworowych i ogólnego wyniszczenia organizmu - nie zwlekaj z konsultacją lekarską!

Współpraca - Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców NFZ

 

POChP mówimy - N I E!

P = Przewlekła

O = Obturacyjna (oznacza zwężenie oskrzeli)

Ch = Choroba

P = Płuc

Read more