plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Karta Praw Pacjenta

Część Ogólna

Dotyczy pacjentów, korzystających ze swiadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

 1. Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny - m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny - powinny udzielać Ci świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.
 2. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, masz prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, czego bezpośrednim następostwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała bądź utrata życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych.
 3. Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinni innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. - Twoje żadanie powinno zostac odnotowane w dokumentacji medycznej
  - Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej
  Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej

 

Prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu.

Jeżeli nie chcesz być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących Twojego stanu zdrowia, masz prawo żądać, aby lekarz nie udzielał Ci takich informacji.
PAMIĘTAJ! Masz prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielał wszelkich informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.

 

Prawo do wyrażania zgody na udzielani świadczeń zdrowotnych

Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lyb diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody możesz wyrazić ustnie.
PAMIĘTAJ! Bez Twojej zgody nie może być prowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

Prawo do tajemnicy informacji

PAMIĘTAJ! Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Możesz jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez Twojej zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje z Tobą związane tylko gdy:

 1. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzieleniem Ci świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób;
 3. tak stanowią porzepisy odrębnych ustaw;
 4. uzyskiwane są one do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznychOsoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnica również po śmierci pacjenta.

 

Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić:

 1. osobie wykonującej zawód medczyny (np. lekarzowie, pielęgniarce, farmaceucie);
 2. Prezesowi Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 3. podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu

Wszelkie informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronei internetowej www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Przykładem takich opinii albo orzeczeń są m.in.: zasiwadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z okreslonego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku lub przeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.
Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, a postepowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekraskiej działającej przy Rzecnziku Praw Pacjenta.

Sprzeciw nalezy wnieść w terminie 30 dni od daty wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia.
Wszelkie praktyczne informacje, a także przykładowy katalog opinii albo orzeczeń lekarskich, od których możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl w zakładce Pacjencie - masz prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

Prawo do dokumentacji medycznej

Masz prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja może być udostępniona:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzicie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli żądasz udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

PAMIETAJ!  Podmiot udzielający swiadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość tej opłaty nie może jednak przekraczać:

 1. około 7,48 zł* za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej lub za sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych;
 2. około 75 gr* za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

*stawka obowiązująca w 2014 r. Stawka za udostępnienie dokumentacji medycznej jest zmienna - wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urządu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności i godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Obecność osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

PAMIĘTAJ! Masz prawo, aby przy udzielanym świadczeń zdrowotnych towarzyszyła Ci osoba bliska np. małżonek lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu, krewny, czy też każda inna osoba przez Ciebie wskazana.

PAMIĘTAJ! Jako rodzic masz prawo być obecny pry udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 

Prawo do poszanowania życia prywtanego i rodzinnego

Przebywając w spzitalu masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Prawo to przysługuje Ci również jeżeli przebywasz w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie, czy przebywaniu rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść np. szpital, może on wtedy pobrać opłatę rekompensującą. Wysokość takiej opłaty ustala kierownik tego podmiotu, uwzględniając rzeczywiste poniesione koszty. Wysokość tej opłaty oraz psosób jej ustalenia powinien być udostępniony w miejscu udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

Prawo pacjenta od opieki duszpasterskiej

Przebywając w spzitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, czy też hospicjum, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stany zdrowia lub zagrożenia życia powyższe podmioty lecznicze, mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojegoi wyznania.

 

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szpital, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub opiekuńczo-leczniczy, sanatorium uzdrowiskowe, zakład rehabilitacji leczniczej, czy hospicjum, mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatną możliwość przechowania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

W KAŻDEJ SYTUACJI, GDY UWAŻASZ, ŻE TWOJE PRAWA SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE
SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta<
800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
 

czynne pn. - pt. 9:00 - 21:00

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.