plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ (OROZ)

I. SKŁAD

I. SKŁAD

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
   
1.  O R O Z dr n. med.  Narolska-Wierczewska Elżbieta
       
ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
       
2.   I Zastepca O R O Z dr n. med. Tyloch Janusz
3.  II Zastepca O R O Z lek. dent. Bohuszewicz Małgorzata
4.  Zastępca O R O Z dr n. med. Bańkowska-Woźniak Magdalena
5.  Zastępca O R O Z dr n. med. Cichosz Andrzej
6.  Zastępca O R O Z lek. Frąckowiak Waldemar
7.  Zastępca O R O Z lek. Goszczyński Andrzej
8.  Zastępca O R O Z dr n. med. Kąkol Jerzy
9.  Zastępca O R O Z lek. Klucz Katarzyna
10.  Zastępca O R O Z lek. Kołakowski Jarosław
11.  Zastępca O R O Z lek. Koszek Jacek
12.  Zastępca O R O Z dr n. med. Krzyżanowski Marek
13.  Zastępca O R O Z lek. dent. Łukomska-Jasik Bożena
14.  Zastępca O R O Z lek. dent. Otfinowska Eleonora
15.  Zastępca O R O Z dr n. med. Patyk Iwona
16.  Zastępca O R O Z lek. Prywiński Maciej
17.  Zastępca O R O Z lek. Przybysz Krzysztof
18.  Zastępca O R O Z lek. dent. Rogowski Jerzy
19.  Zastępca O R O Z dr n. med. Siwek Piotr
20.  Zastępca O R O Z lek. dent. Straburzyńska Maria
21.  Zastępca O R O Z lek. Szymański Andrzej
22.  Zastępca O R O Z lek. Tworkiewicz Maciej
23.  Zastępca O R O Z lek. Waleryś-Masiak Małgorzata
       
       
       
       

 

 

 

 

Read more

II. BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

II. BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Adres:

Powstańców Warszawy 11,
85-681 Bydgoszcz, p. 4

Tel:

52 346 12 57 (wew. 18)

Sekretarz Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej:

mgr Beata Stoltmann

Godziny urzędowania:

poniedziałek – czwartek
8.00 – 16.00

Read more

III. PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

III. PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

- UCHWAŁA Nr 10 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej

- Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

 

Read more

IV. ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

IV. ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej BIL

prowadzi postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami Bydgoskiej Izby Lekarskiej (z zastrzeżeniem art. 65 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich). Do Rzecznika można zwrócić się w przypadkach podejrzenia popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, w tym: braku należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i zapobiegawczym, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza. Zadaniem OROZ jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu lekarskiego. Rzecznik sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Zastępcy OROZ działają w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Read more

V. JAK PRZYGOTOWAĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

V. JAK PRZYGOTOWAĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

  • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
  • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
  • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
  • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
  • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
  • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
  • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

VI. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

VI. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more