A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Fundacja "Dom Lekarza Seniora"

ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
NIP: 967-12-07-299

tel/fax:   52 346 00 84,   52 346 07 90
Prezes tel: 606 978 788


Konto fundacji

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6202 7520

 

Dnia  02.12.2004r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000223048 została zarejestrowana „Fundacja Dom Lekarza Seniora”.- nr indentyfikacyjny REGON 093222923. W dniu 6.12.2005 "Fundacja Dom Lekarza Seniora" uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
 

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd Fundacji w skład którego wchodzą

  

1.

Małgorzata Świątkowska,

- prezes

2.

Halina Grzybowska Rogulska

- wiceprezes  /zmarła 2014/

3.

Ewa, Maria Kaczanowska Burker

- sekretarz

4.

Henryk, Walenty Osiński

- skarbnik

5.

Mieczysław Boguszyński

- członek

6.

Iwona Beck Gębara

- członek

7.

Barbara Zając

- członek

 

 

 


Celem działania Fundacji jest opieka i pomoc lekarzom emerytom i rencistom.
 
Dnia 28.09.2004 r. w Kancelarii Notarialnej Z.Rewers i A.Barabasza został sporządzony Akt Notarialny rep. A20242/2004, w którym to Fundator Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy ustanowił Fundację pod nazwą „Dom Lekarza Seniora” z siedzibą w Bydgoszczy ul. Powstańców Warszawy 11. Na realizację celu Fundacji Fundator przeznaczył kwotę 2.500,00 zł. oraz prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Daszyńskiego nr 5, o powierzchni 0.0995 ha, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 69/29, karta mapy nr 10, wpisaną w księdze wieczystej KW nr 46274 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, które stanowią fundusz założycielski Fundacji. Umowa przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości w Inowrocławiu o wartości 250.000zł. oraz kwoty 2.500zł. na rzecz Fundacji została sporządzona dnia 21.12.2004 r. Aktem Notarialnym Rep. 25627/2004.
 
Dochodami fundacji będą w szczególności: darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, subwencje i dotacje oraz odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.