A- A A+
A- A A+

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ (OROZ)

I. SKŁAD

I. SKŁAD

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
   
1.  O R O Z lek. Zofia Parszyk
     
 
ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
       
2.   I Zastepca O R O Z lek. Mirosława Walczyk-Małycha
3.  II Zastepca O R O Z lek. dent. Janina Oczki
4.  Zastępca O R O Z lek. Przemysław Baranowski
5.  Zastępca O R O Z lek. Andrzej Goszczyński
6.  Zastępca O R O Z prof. n. med. Grzegorz Grześk
7.  Zastępca O R O Z dr n. med. Anna Kamińska
8.  Zastępca O R O Z dr n. med. Anita Kazdepka-Ziemińska
9.  Zastępca O R O Z lek. Jarosław Kołakowski
10.  Zastępca O R O Z lek. Agnieszka Kordas-Lewandowska
11.  Zastępca O R O Z do 13.06.2023 dr n. med. Marek Krzyżanowski
12.  Zastępca O R O Z lek. Aneta Mianowana
13.  Zastępca O R O Z lek. dent. Jerzy Mucha
14.  Zastępca O R O Z lek. Krzysztof Przybysz
15.  Zastępca O R O Z lek. dent. Maria Straburzyńska
16.  Zastępca O R O Z lek. Andrzej Szymański
17.  Zastępca O R O Z dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK
18.  Zastępca O R O Z lek. Małgorzata Waleryś-Masiak
19.  Zastępca O R O Z dr n.med. Joanna Wieczorek
20.  Zastępca O R O Z dr n. med. Tomasz Wiśniewski
21.  Zastępca O R O Z dr n. med. Bartłomiej Wolski
22.  Zastępca O R O Z od 23.10.2022 lek. Łukasik Magdalena
23.  Zastępca O R O Z od 23.10.2022 lek. Maciejewska Marianna
       
       
       
       

 

 

 

 

Read more

II. BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

II. BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Adres:

ul. Lenartowicza 33-35,
85-133 Bydgoszcz, III p.

Tel:

52 346 12 57 (wew. 18)

Sekretarz Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej:

mgr Beata Stoltmann

Godziny urzędowania:

poniedziałek – czwartek
8.00 – 16.00

Read more

III. PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

IV. ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

IV. ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej BIL

prowadzi postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami Bydgoskiej Izby Lekarskiej (z zastrzeżeniem art. 65 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich). Do Rzecznika można zwrócić się w przypadkach podejrzenia popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, w tym: braku należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i zapobiegawczym, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza. Zadaniem OROZ jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu lekarskiego. Rzecznik sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Zastępcy OROZ działają w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Read more

V. JAK PRZYGOTOWAĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

V. JAK PRZYGOTOWAĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

  • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
  • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
  • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
  • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
  • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
  • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
  • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

VI. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

VI. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Lenartowicza 33-35
85-133 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more