A- A A+
A- A A+

Zasady działania Komisji problemowych BIL

 

 

 

 


Rozdział I


Struktura i skład komisji


§1


Ilekroć w regulaminie jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć także lekarza dentystę.


§2

Zadaniem komisji jest przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

§3

 1. W skład komisji wchodzi Przewodniczący oraz członkowie, spośród których wybierani są wiceprzewodniczący komisji i sekretarz.
 2. Przewodniczący i członkowie komisji powoływani są przez Okręgową Radę Lekarską w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wyboru Rady przez zjazd sprawozdawczo -wyborczy.
 3. Członków komisji powołuje i odwołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego komisji. Wniosek powinien zawierać propozycję osobowego składu komisji.
 4. Członkiem komisji może być lekarz lub lekarz dentysta, członek Bydgoskiej Izby Lekarskiej, który potwierdzi chęć pracy w komisji.
   

§4

Komisja      może        powoływać        zespół        dla      celów      opracowania      określonego      problemu. Przewodniczącego zespołu oraz jego członków wybiera Komisja większością głosów.


§5

Komisja działa do czasu ukonstytuowania się komisji następnej kadencji.

Rozdział II


Zasady i sposób działania komisji


§6

 1. Członkiem komisji jest osoba powołana w jej skład zgodnie z § 2 pkt 3, która wyraziła chęć takiego członkostwa i która nie utraciła członkostwa na podstawie § 6 pkt 5 niniejszego regulaminu.
 2. Członek komisji ma prawo do udziału w pracach komisji z głosem stanowiącym.
 3. Członkowie komisji problemowej działają na podstawie Kodeksu Etyki Lekarskiej, ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).
 4. Obowiązkiem członka komisji jest uczestniczenie w jej pracach stosownie do uchwał komisji i decyzji przewodniczącego, obecność na jej posiedzeniach, aktywne komunikowanie się między członkami komisji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.
 5. W przypadku braku aktywności członków lub Przewodniczącego Komisji w pracach komisji, Przewodniczący lub inhy członek komisji może wnioskować o odwołanie Przewodniczącego lub innego członka komisji.
 6. Na miejsce członka, który utraci członkostwo w komisji Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego może powołać nowego członka.

 

§7

 1. Zebrania komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, na wniosek Przewodniczącego lub członka komisji, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. Członkowie komisji celem usprawnienia jej działania porozumiewają się między sobą również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, telefon).
 2. Obrady Komisji są otwarte dla członków samorządu.
 3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji oraz członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej.
 4. Przewodniczący komisji problemowej przedstawia Okręgowej Radzie Lekarskiej sprawozdanie z jej działalności nie rzadziej niż raz w roku, w terminie miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego


§8

 1. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 2. W sprawach bieżących decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.


§9

Do występowania w imieniu komisji upoważniony jest Przewodniczący Komisji lub wyznaczona przez niego osoba.


§10

W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący.


§11

Komisja współpracuje z innymi komisjami problemowymi.
 

§12

Członkowie Komisji są dostępni dla zainteresowanych w dniach i godzinach uzgodnionych z Przewodniczącym Komisji.


§13

 

Współfinansowanie działalności komisji będzie następowało każdorazowo na podstawie odrębnego wniosku Komisji skierowanego do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej.