A- A A+
A- A A+
plendeuk

Zasady działania Komisji problemowych BIL

 

 

 

 


Rozdział I


Struktura i skład komisji


§1


Ilekroć w regulaminie jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć także lekarza dentystę.


§2

 

 1. W skład komisji wchodzi Przewodniczący oraz członkowie, spośród których wybierany jest wiceprzewodniczący komisji.
 2. Przewodniczący komisji powoływany jest przez członków komisji na pierwszym posiedzeniu komisji nowej kadencji.
 3. Członkowie komisji powoływani są przez Okręgową Radę Lekarską w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wyboru Rady przez zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
 4. Członków komisji powołuje i odwołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego komisji. Wniosek powinien zawierać propozycję osobowego składu komisji.
 5. Członkiem komisji może być lekarz lub lekarz dentysta, członek Bydgoskiej Izby Lekarskiej, który potwierdzi chęć pracy w komisji.


§3


Komisja może powoływać zespół dla celów opracowania określonego problemu. Przewodniczącego zespołu oraz jego członków wybiera Komisja większością głosów.


§4


Komisja działa do czasu ukonstytuowania się komisji następnej kadencji.

Rozdział II


Zasady i sposób działania komisji


§5

 

 1. Członkiem komisji jest osoba powołana w jej skład zgodnie z § 2 pkt 3, która wyraziła chęć takiego członkostwa i która nie utraciła członkostwa na podstawie § 5 pkt 4 niniejszego regulaminu.
 2. Członek komisji ma prawo do udziału w pracach komisji z głosem stanowiącym.
 3. Obowiązkiem członka komisji jest uczestniczenie w jej pracach stosownie do uchwał komisji i decyzji przewodniczącego, obecność na jej posiedzeniach, aktywne komunikowanie się między członkami komisji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.
 4. W przypadku braku aktywności członków lub Przewodniczącego Komisji w pracach komisji, Przewodniczący lub inny członek komisji może wnioskować o odwołanie Przewodniczącego lub innego członka komisji.
 5. Na miejsce członka, który utraci członkostwo w komisji Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego może powołać nowego członka.

 

§6

 

 1. Zebrania komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, na wniosek Przewodniczącego lub członka komisji, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. Członkowie komisji celem usprawnienia jej działania porozumiewają się między sobą również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, telefon).
 2. Sprawozdania ze spotkań komisji dostępne są w sekretariacie BIL po upływie 14 dni od odbytego posiedzenia.
 3. Obrady Komisji są otwarte dla członków samorządu.
 4. W posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji oraz członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej.
 5. Komisja może uchwalić tajność posiedzenia.


§7

 

 1. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 2. W sprawach bieżących decyzje podejmuje Przewodniczący Komisj


§8


Do występowania w imieniu komisji upoważniony jest Przewodniczący Komisji lub wyznaczona przez niego osoba.


§9


Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo wnioskowania do Prezesa ORL o przyznanie w ramach uchwalonego przez Okręgowy Zjazd Lekarski rocznego budżetu komisji, odpowiednich środków pieniężnych dla celów związanych z bieżącą działalnością komisji.


§10


W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący.
Komisja współpracuje z innymi komisjami problemowymi.


§11


Członkowie Komisji są dostępni dla zainteresowanych w dniach i godzinach uzgodnionych z Przewodniczącym Komisji.


§12

 

 1. Lekarz zamierzający uczestniczyć indywidualnie w wydarzeniu sportowym lub kulturalnym, organizowanym przez lub dla środowiska lekarskiego, występuje z pisemnym wnioskiem do komisji o finansowanie jego udziału, nie później jednak niż w terminie 2 miesiące przed tym wydarzeniem.
 2. Komisja ustala zasadę finansowania uczestnictwa lekarza w wydarzeniu, oraz przekazuje wniosek do rozpatrzenia na posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej w terminie nie później niż miesiąc przed wydarzeniem.
 3. Lekarz uznany przez Komisję za reprezentanta Bydgoskiej Izby Lekarskiej, może być finansowany zgodnie z zasadą przyjętą przez Komisję w ramach środków budżetowych przyznanych Komisji


§13

 

Przewodniczący Komisji przedstawia Skarbnikowi Izby w terminie do 20 stycznia plan wydatków, zawierający zestawienie przedsięwzięć finansowych związanych z działalnością Komisji w danym roku rozrachunkowym, obejmującym okres od stycznia do stycznia kolejnego roku.

§14


Współfinansowanie działalności komisji będzie następowało każdorazowo na podstawie odrębnego wniosku Komisji skierowanego do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej.