A- A A+
A- A A+

REZOLUCJA NR 3 w sprawie powołania punktu pomocy kryzysowej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej


REZOLUCJA NR 2 w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczących bezpiecznego stosowaniu promieniowania jonizującego


REZOLUCJA NR 1 w sprawie absencji na obradach XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej


UCHWAŁA NR 6 w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2010-2014


UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2010, upoważnienia Okręgowej Radzie Lekarskiej do dokonywania przesunięć środków pieniężnych w ramach uchwalonego budżetu


UCHWAŁA NR 4 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego BIL za rok 2009


UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej


UCHWAŁA NR 2 w sprawie programu XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy


UCHWAŁA NR 1 w sprawie regulaminu XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy BIL


APEL NR 3 do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Kujawsko-Pomorskiego oddziału Narodowego


APEL NR 2 do lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej - parlamentarzystów i działaczy samorządów terytorialnych


APEL NR 1 do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej