A- A A+
A- A A+

Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Podstawa prawna:

 
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury:


Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu albo prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

Wymagane dokumenty:  

  1. "Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej",
 
  1. "Prawo wykonywania zawodu lekarza"lub "Prawo wykonywania zwodu lekarza dentysty" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
  2. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
  3. świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)
  4. arkusz zgłoszeniowy lekarza