A- A A+
A- A A+
 

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W BYDGOSZCZY

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

 

1.  Przewodniczący                                 dr n. med.  Mariusz Rydzkowski
2.  Wiceprzewodniczący lek. dent. Elżbieta Kawecka
3.  Wiceprzewodniczący lek. Mirosław Kozak
       
       
Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego
       
4. Członek OSL lek. Małgorzata Barkowska–Czerniak
5.  Członek OSL dr n. med. Andrzej Chrobot
6.  Członek OSL lek. Waldemar Cyrankiewicz
7.  Członek OSL lek. dent. Halina Domańska-Midura
8.  Członek OSL lek. Daniel Duchań – Ogrodnik
9.  Członek OSL lek. dent. Aleksandra Dyduch-Frydryszek
10.  Członek OSL lek. Maria Goc
11. Członek OSL prof. Roman Junik
12.  Członek OSL lek. dent. Maria Kapsa-Sroczyńska
13.  Członek OSL dr n. med. Szymon Kwiatkowski
14.  Członek OSL dr n. med. Stanisław Prywiński
15.  Członek OSL dr n. med. Grażyna Sergot-Martynowska
16.  Członek OSL dr n. med. Janusz Wieczorek

 

Read more

PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

UCHWAŁA Nr 11 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

 

Read more

KANCELARIA

KANCELARIA

Kancelaria:

Adres kancelarii:
ul. Powstańców Warszawy 11

85-681 Bydgoszcz

 

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 52 346 00 84 w. 12

faks: 52 346 07 80

 

Kancelaria OSL czynna: pon-czw w godz. 8:00-16:00.
Wgląd do akt sprawy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Read more

ZADANIA OSL

ZADANIA OSL

Okręgowy Sąd Lekarski w Bydgoszczyzgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.

Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: lek. Mirosław Kozak.

Okręgowy Sąd Lekarski m.in.:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.

 

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego nie powinny być kierowane do Okręgowego Sądu Lekarskiego lecz bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art.78 ust. 2  cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL, do czynności której należy m. in.:

 1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu;
 2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
 • udostępnianie za zgodą Przewodniczącego Sądu do wglądu akt sprawy stronom postępowania;
 • wykonywanie za zgodą Przewodniczącego Sądu kserokopii lub odpisów z akt sprawy stronom postępowania;
 1. załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w.

 

W celu otrzymania zgody na wgląd do akt sprawy bądź otrzymania z nich kserokopii czy odpisów, należy złożyć w Kancelarii OSL stosowny wniosek. Dodatkowo na wniosku o otrzymanie kserokopii lub odpisu dokumentacji dotyczącej postępowania toczącego się przed Okręgowym Sądem Lekarskim, należy wskazać jakich stron z akt sprawy wniosek dotyczy. Kserokopie lub odpisy z akt sprawy zostają wydane po uprzednim dokonaniu opłaty.

 

Wgląd do akt sprawy po uprzednim umówieniu: tel. 52 346 00 84 w. 12 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Read more

INFORMACJE OSL

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ (OROZ)

I. SKŁAD

I. SKŁAD

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
   
1.  O R O Z lek. Zofia Parszyk
   
 lek. Zofia Parszyk

lek. Zofia Parszyk

 
 
ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
       
2.   I Zastepca O R O Z lek. Mirosława Walczyk-Małycha
3.  II Zastepca O R O Z lek. dent. Janina Oczki
4.  Zastępca O R O Z lek. Przemysław Baranowski
5.  Zastępca O R O Z lek. Andrzej Goszczyński
6.  Zastępca O R O Z prof. n. med. Grzegorz Grześk
7.  Zastępca O R O Z dr n. med. Anna Kamińska
8.  Zastępca O R O Z dr n. med. Anita Kazdepka-Ziemińska
9.  Zastępca O R O Z lek. Jarosław Kołakowsk
10.  Zastępca O R O Z lek. Agnieszka Kordas-Lewandowska
11.  Zastępca O R O Z dr n. med. Marek Krzyżanowski
12.  Zastępca O R O Z lek. Aneta Mianowana
13.  Zastępca O R O Z lek. dent. Jerzy Mucha
14.  Zastępca O R O Z lek. Krzysztof Przybysz
15.  Zastępca O R O Z lek. dent. Maria Straburzyńska
16.  Zastępca O R O Z lek. Andrzej Szymański
17.  Zastępca O R O Z dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK
18.  Zastępca O R O Z lek. Małgorzata Waleryś-Misiak
19.  Zastępca O R O Z dr n.med. Joanna Wieczorek
20.  Zastępca O R O Z dr n. med. Tomasz Wiśniewski
21.  Zastępca O R O Z dr n. med. Bartłomiej Wolski
22.  Zastępca O R O Z od 23.10.2022 lek. Łukasik Magdalena
23.  Zastępca O R O Z od 23.10.2022 lek. Maciejewska Marianna
       
       
       
       

 

 

 

 

Read more

II. BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

II. BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Adres:

Powstańców Warszawy 11,
85-681 Bydgoszcz, p. 4

Tel:

52 346 12 57 (wew. 18)

Sekretarz Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej:

mgr Beata Stoltmann

Godziny urzędowania:

poniedziałek – czwartek
8.00 – 16.00

Read more

III. PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

IV. ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

IV. ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej BIL

prowadzi postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami Bydgoskiej Izby Lekarskiej (z zastrzeżeniem art. 65 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich). Do Rzecznika można zwrócić się w przypadkach podejrzenia popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, w tym: braku należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i zapobiegawczym, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza. Zadaniem OROZ jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu lekarskiego. Rzecznik sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Zastępcy OROZ działają w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Read more

V. JAK PRZYGOTOWAĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

V. JAK PRZYGOTOWAĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

 • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
 • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
 • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
 • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
 • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
 • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
 • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

VI. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

VI. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE /WNIOSEK, SKARGĘ/ NA LEKARZA

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more

 

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla pracowników/pacjentów

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla pracowników/pacjentów

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla pracowników/pacjentów

 

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Jeżeli Twój pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), to ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich swoich pracowników. Gdy lekarz wystawi Ci takie zwolnienie, nie musisz dostarczać go pracodawcy. E-ZLA zostanie przesłane do niego automatycznie, a Ty możesz spokojnie wracać do zdrowia.

O tym, czy Twój pracodawca ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS, powinieneś dowiedzieć się od niego. Wie o tym również lekarz, który wystawia elektroniczne zwolnienie lekarskie.

E-ZLA, które lekarz Ci wystawił, możesz zobaczyć na swoim profilu na PUE ZUS (www.zus.pl). Nie musisz więc prosić lekarza, żeby wydrukował Ci zwolnienie.

Jeśli Twój pracodawca nie ma dostępu do e-ZLA (nie ma swojego profilu na PUE ZUS), nie można przekazać mu tego dokumentu elektronicznie. W takiej sytuacji lekarz musi Ci wręczyć wydruk zwolnienia, które wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA). Ten wydruk musisz dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że potrzebny jest Ci wydruk e-ZLA, lekarz będzie wiedział z systemu, w którym wystawia zwolnienia. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA musi być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla

Read more

Poza kolejnością - NFZ

Poza kolejnością - NFZ

Poza kolejnością - NFZ

 
aktualizacja 27.06.2018

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają *:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach** oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej*** oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej**** nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta*****.

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • kobiety w ciąży (od 1.01.2017)
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Podstawy prawne:
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135), art. 47c:

 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

** Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

*** Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
 • świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są to wszystkie świadczenia udzielane w trybie ambulatoryjnym (tj. niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych), z wyłączeniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

**** Wśród świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej ustawodawca wyodrębnia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.).

Zobacz więcej:

Od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, otwórz link do informacji

Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, otwórz link do informacji
Dawcy Przeszczepu, podobnie jak Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, mają prawo do korzystania bez kolejki ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, otwórz link do informacji

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". (Dz.U. 2016 poz. 1860)
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411)
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2017 poz. 1386)
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. (Dz.U. 2018 poz. 932)
 

Read more

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta

Część Ogólna

Dotyczy pacjentów, korzystających ze swiadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

 1. Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny - m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny - powinny udzielać Ci świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.
 2. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, masz prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, czego bezpośrednim następostwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała bądź utrata życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych.
 3. Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinni innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. - Twoje żadanie powinno zostac odnotowane w dokumentacji medycznej
  - Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej
  Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej

 

Prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu.

Jeżeli nie chcesz być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących Twojego stanu zdrowia, masz prawo żądać, aby lekarz nie udzielał Ci takich informacji.
PAMIĘTAJ! Masz prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielał wszelkich informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.

 

Prawo do wyrażania zgody na udzielani świadczeń zdrowotnych

Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lyb diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody możesz wyrazić ustnie.
PAMIĘTAJ! Bez Twojej zgody nie może być prowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

Prawo do tajemnicy informacji

PAMIĘTAJ! Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Możesz jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez Twojej zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje z Tobą związane tylko gdy:

 1. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzieleniem Ci świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób;
 3. tak stanowią porzepisy odrębnych ustaw;
 4. uzyskiwane są one do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznychOsoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnica również po śmierci pacjenta.

 

Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić:

 1. osobie wykonującej zawód medczyny (np. lekarzowie, pielęgniarce, farmaceucie);
 2. Prezesowi Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 3. podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu

Wszelkie informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronei internetowej www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Przykładem takich opinii albo orzeczeń są m.in.: zasiwadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z okreslonego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku lub przeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.
Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, a postepowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekraskiej działającej przy Rzecnziku Praw Pacjenta.

Sprzeciw nalezy wnieść w terminie 30 dni od daty wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia.
Wszelkie praktyczne informacje, a także przykładowy katalog opinii albo orzeczeń lekarskich, od których możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl w zakładce Pacjencie - masz prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

Prawo do dokumentacji medycznej

Masz prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja może być udostępniona:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzicie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli żądasz udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

PAMIETAJ!  Podmiot udzielający swiadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość tej opłaty nie może jednak przekraczać:

 1. około 7,48 zł* za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej lub za sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych;
 2. około 75 gr* za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

*stawka obowiązująca w 2014 r. Stawka za udostępnienie dokumentacji medycznej jest zmienna - wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urządu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności i godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Obecność osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

PAMIĘTAJ! Masz prawo, aby przy udzielanym świadczeń zdrowotnych towarzyszyła Ci osoba bliska np. małżonek lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu, krewny, czy też każda inna osoba przez Ciebie wskazana.

PAMIĘTAJ! Jako rodzic masz prawo być obecny pry udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 

Prawo do poszanowania życia prywtanego i rodzinnego

Przebywając w spzitalu masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Prawo to przysługuje Ci również jeżeli przebywasz w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie, czy przebywaniu rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść np. szpital, może on wtedy pobrać opłatę rekompensującą. Wysokość takiej opłaty ustala kierownik tego podmiotu, uwzględniając rzeczywiste poniesione koszty. Wysokość tej opłaty oraz psosób jej ustalenia powinien być udostępniony w miejscu udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

Prawo pacjenta od opieki duszpasterskiej

Przebywając w spzitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, czy też hospicjum, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stany zdrowia lub zagrożenia życia powyższe podmioty lecznicze, mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojegoi wyznania.

 

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szpital, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub opiekuńczo-leczniczy, sanatorium uzdrowiskowe, zakład rehabilitacji leczniczej, czy hospicjum, mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatną możliwość przechowania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

W KAŻDEJ SYTUACJI, GDY UWAŻASZ, ŻE TWOJE PRAWA SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE
SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta<
800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
 

czynne pn. - pt. 9:00 - 21:00

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Read more

Sprawdź lekarza

Sprawdź lekarza

Sprawdź lekarza

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, istynieje możliwość sprawdzenia podstawpwych informajci o lekarzu i lekarzu dentyście, zapraszamy do odwiedzenia strony:


www.rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

 

 

 

Read more

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Produktów Leczniczych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Rejestrem Produktów Leczniczych:

www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

 

Read more

Wpływ diagnostyki rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Wpływ diagnostyki rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Diagnostyka rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego  (PLTR) i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) jest coraz powszechniej stosowaną metodą diagnostyczną. Ze względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub noszących stałe aparaty retencyjne, przedstawiamy wspólne stanowisko towarzystw PTO, PLTR, PTS, odnoszące się do możliwości badania MR u tej grupy pacjentów. Przedstawione rekomendacje dotyczą aparatów rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T włącznie. Zalecenia powinny być stosowane we wszystkich grupach wiekowych.

Podczas badania MR pole magnetyczne może mieć znaczny wpływ na materiały magnetyczne stosowane w celach medycznych (leczniczych) w lub na ciele pacjenta. Taka sytuacja ma miejsce w grupie pacjentów ortodontycznych. Podczas badania pole magnetyczne może wpływać  na stalowe elementy aparatu ortodontycznego/retencyjnego takie jak: zamki ortodontyczne, łuki, pierścienie, stałe retainery, nie przekraczając jednak siły wiązania tych elementów ze szkliwem. Przy prawidłowo umocowanych elementach aparatu, ryzyko przemieszczenia ich w trakcie badania MR jest znikome.

Pole magnetyczne nie wpływa negatywnie na elementy ze stopów tytanowych, NiTi, TMA; Cr-Co, miedzianych oraz na zamki ceramiczne lub z tworzyw sztucznychi, ii.

Największy niepokój i kontrowersje budzi możliwość efektu termicznego pola magnetycznego na metal. Aparat ortodontyczny/retencyjny może się nagrzewać w trakcie badania. W najnowszych doniesieniach stwierdzono, że  wzrost temperatury elementów aparatu ortodontycznego, znajdującego się w polu magnetycznym do 3T, nie przekracza 1°C  podczas badania. Podwyższenie temperatury o 1 stopień nie ma wpływu negatywnego na szkliwo, miazgę zęba oraz otaczające tkanki miękkieiii, iv, v.

Istotnym problemem, który często utrudnia lub uniemożliwia ocenę badania MR,  są artefakty, wynikające z obecności aparatu ortodontycznego/retencyjnego. Największe artefakty powstają w sąsiedztwie aparatu ortodontycznego/retencyjnego w rejonie żuchwy, podniebienia twardego, podstawy języka, nosogardła, w przypadku niektórych aparatów także płatów czołowych mózgu, okolicy siodła tureckiego oraz gałek ocznych7. Stopień zaburzenia pola magnetycznego zależy od budowy aparatu ortodontycznego/retencyjnego: stopy tytanowe, chromowo-kobaltowe jak również elementy ceramiczne i tworzywa sztuczne nie powodują artefaktów w polu magnetycznym o natężeniu do 1,5 T vi, vii.  Stalowe stopy mogą być źródłem artefaktów, których wielkość zależy rodzaju stopu stali i natężenia pola magnetycznego (im wyższe pole magnetyczne tym silniejsze artefakty). Stop stali 18-8 (zawierający około 18% chromu i 8% niklu) nie wykazuje właściwości magnetycznych i nie powoduje artefaktów.

Wpływ na badanie MR mają także retainery, które zazwyczaj wykonane są ze stopów stalowych, powodujących powstanie artefaktów. Retainery tytanowe lub z materiałów z włókna szklanego, nie mają wpływu na jakość obrazu MR.

Podsumowanie

 1. Prawidłowo umocowane elementy metalowe aparatów ortodontycznych nie ulegają przemieszczeniu w trakcie badania MR w skanerach o natężeniu pola magnetycznego do 3T.
 2. W trakcie badania może dojść do nieznacznego podniesienie temperatury (  o 1°C), co nie stanowi zagrożenia dla żywotności miazgi i otaczających tkanek.
 3. Stopy stali powodują powstanie miejscowych artefaktów w obrazie MR (z wyjątkiem stopu 18-8).  Natomiast stopy niklowo-tytanowe, tytanowe, tytanowo-molibdenowe, chromowo-kobaltowe zamki ceramiczne i z tworzyw sztucznych nie powodują artefaktów w badaniu do 1,5 T
 4. Przed wykonaniem badania lekarz ortodonta powinien zdjąć wszystkie ruchome elementy aparatu ortodontycznego (łuki, ligatury, łuki podniebienne) oraz sprawdzić czy pozostałe elementy są prawidłowo umocowane. Nie ma bezwzględnych wskazań do usuwania całego aparatu ortodontycznego. 
 5. W wyjątkowych sytuacjach, gdy artefakty nie pozwalają na prawidłową ocenę badanych obszarów twarzoczaszki lub mózgowia  należy usunąć cały aparat ortodontyczny.
 6. Obecność aparatu ortodontycznego nie ma wpływu na jakość badania MR odległych części ciała.

Read more

Informacja o realizacji recept w aptekach

Informacja o realizacji recept w aptekach

Informacja o realizacji recept w aptekach

K-P OW NFZ w Bydgoszczy informuje że na stronie internetowej zamieścił listę aptek, które do 30 grudnia 2011 podpisały umowy z K-P OW NFZ. dotyczącą realizacji refundowanych recept. Lista ta będzie codziennie aktualizowana na stronie internetowej:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/54/komunikaty-dla-pacjentow

Read more

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

 • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
 • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
 • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
 • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
 • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
 • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
 • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more

Jak rozpoznać POCHP ?

Jak rozpoznać POCHP ?

Jak rozpoznać POCHP ?Jak rozpoznać POCHP ?

Sprawdź, czy możesz mieć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP)

Jeżeli jesteś osobą palącą tytoń lub narażoną na szkodliwe dla płuc pyły i gazy (zanieczyszczenia powietrza) - jesteś w grupie ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Jeżeli zauważasz u siebie następujące objawy:

 • przewlekły kaszel,
 • uczucia braku powietrza (duszności),
 • odkrztuszanie plwociny,

zgłoś te objawy lekarzowi, bo ryzyko POCHP jest duże!

W celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby należy bezwzględnie wykonać badanie spirometryczne. Jest to badanie układu oddechowego polegające na intensywnym wydychaniu i wciąganiu powietrza przez odpowiednio przygotowane urządzenie badawcze - spirometr. Badanie jest niebolesne i zajmuje ok. 5 minut.

Jeśli w badaniu spirometrycznym widoczna jest obturacja (zwiększony opór przepływu powietrza przez oskrzela), potwierdza to rozpoznanie POCHP.

Czy POCHP da się wyleczyć?

Odpowiednio szybkie rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia (terapia wziewna i rehabilitacja), zaprzestanie palenia (terapia antynikotynowa i psychoterapia) powoduje, że chory z POCHP dłużej żyje, a jakość jego życia ulega zdecydowanej poprawie.

Leczenie POCHP polega na podawaniu leków wziewnych i innych preparatów wpływających na układ oddechowy, ale obejmuje również leczenie ewentualnych powikłań. W przypadku leczenia POCHP odniesienie sukcesu terapeutycznego jest ściśle związane z zaprzestaniem palenia tytoniu.

Pamiętaj!

POCHP zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, osteoporozy, chorób nowotworowych i ogólnego wyniszczenia organizmu - nie zwlekaj z konsultacją lekarską!

Współpraca - Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców NFZ

 

POChP mówimy - N I E!

P = Przewlekła

O = Obturacyjna (oznacza zwężenie oskrzeli)

Ch = Choroba

P = Płuc

Read more

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)


Dla lekarzy


Od 1 grudnia 2018 roku będziesz wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) możesz wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używasz w swoim gabinecie - jeśli ma ona taką funkcję.

Większość danych potrzebnych do tego, aby wypełnić e-ZLA, automatycznie pobierze się z systemu albo wybierzesz je z listy. Jeśli wystawiasz e-ZLA, w systemie masz dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Poza tym system sprawdza czy data początku okresu niezdolności do pracy jest zgodna z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. gdy wpiszesz fragment jej nazwy.

E-ZLA, które wystawiasz, automatycznie trafia do systemu ZUS i zostaje w nim zapisane. Nie musisz więc, jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej kopii. Nie musisz też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.
Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

 Prezentacja dla lekarzy - instrukcje
 

 

Read more

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.09.2021 r. zmianie ulegną zasady walidacji e-recept w systemie P1. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Centrum e-Zdrowia pod linkiem:


https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-konf-reguly-walidacja-zgod-danych-uslugobiorcy-o-wskazanym-nr-pesel-z-danymi-w-cwub

 

Read more

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu / prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty

Utrata dokumentu PWZ / Wydanie duplikatu PWZ / Zrzeczenie się PWZ

Utrata dokumentu PWZ / Wydanie duplikatu PWZ / Zrzeczenie się PWZ

I. W przypadku zagubienia, utraty dokumentu:

 • "prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

oraz w celu uzyskania duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest :

 • bezzwłocznie zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć oświadczenie
 • wydanie lekarzowi dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu z widoczną adnotacją "duplikat" jest odpłatne (koszt - 20zł).

II. W przypadku chęci zrzeczenia się:

 • "prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"

 
    lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest dostarczyć do Bydgoskiej Izby Lekarskiej:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się jednego w wyżej wymienionych praw zawodu
 • dołączyć dokument "Prawo wykonywania zawodu" (jeden z wyżej wymienionych)

 

Read more

Jak uzyskać zaświadczenia stwierdzające kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty

Jak uzyskać zaświadczenia stwierdzające kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty należy złożyć wniosek w biurze Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz z rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Koszt wydania zaświadczenia: 104,70 zł

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W roku 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł – w związku z tym opłata za zaświadczenie wynosi 104,70zł

 

Read more

Jak załatwić przeniesienie się lekarza/lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Jak załatwić przeniesienie się lekarza/lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Podstawa prawna:

 
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

 

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury:


Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu albo prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

Wymagane dokumenty:  

 1. "Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej",
 
 1. "Prawo wykonywania zawodu lekarza"lub "Prawo wykonywania zwodu lekarza dentysty" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 2. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 3. świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)
 4. kserokopię dowodu osobistego
 5. arkusz zgłoszeniowy lekarza
 

 

Read more

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Art. 30.

„System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest:

 1. gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 2. monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 3. monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych
 4. wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 5. wsparcie przygotowania i realizacji umów w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.”

Art. 30.

„Warunkiem dokonywania przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest założenie konta w tym systemie, uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby określonych tymi przepisami.”

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464), ze zmianami wprowadzonymi m.in. o ustawę SIOZ
Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1991) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2017 r.

 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020), zwanym dalej "SMK". zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie:

              1) lekarz albo lekarz dentysta;
              2) kierownik specjalizacji.

 1. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby.
 2. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień, przez:

1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub
2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła.”

 Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról lekarz, lekarz dentysta
 

Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról absolwent

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym proces kształcenia kadr medycznych dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały nadane funkcjonalności:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego,

CMKP:

 • obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • Obsługa procesu egzaminacyjnego.

Kierownik specjalizacji:

 • tworzenie w systemie w postaci elektronicznej rocznego planu szkoleniowego,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.

 

Read more

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy

 

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz I - jakie dokumenty należy złożyć aby rozpocząć staż

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz II - pieczątka lekarska

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz III - Jakie dokumenty należy złożyć po stażu.

 

Skrypt – 2017

 

 

Read more

Jak dokonać wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską

Jak dokonać wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze izby lekarskiej właściwej dla jego siedziby występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze innej izby lekarskiej niż ta, na której terenie znajduje się jego siedziba występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze całego kraju występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę

Wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską
 1. Odpis z KRS lub EDG (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Kolejny wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej i realizuje kształcenie na obszarze jej działania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia
 1. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Opłata za w/w czynności wynosi 500 PLN i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 PLN. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 PLN. Opłaty można dokonać na konto Bydgoskiej Izby Lekarskiej lub gotówką podczas składania dokumentów w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Konto bankowe Bydgoskiej Izby Lekarskiej 95 1020 1475 0000 8302 0019 1197 PKO BP II /o Bydgoszcz.

Read more

Praktyki zawodowe

Jak załatwić zapomogi pieniężne, dofinansowania i pomoc niematerialną

Jak załatwić zapomogi pieniężne, dofinansowania i pomoc niematerialną

Informacja dla osób występujących o pomoc z Funduszu Socjalnego

Przy składaniu wniosków z uzasadnieniem o przyznanie świadczeń socjalnych:

 • zapomogi pieniężnej w przypadku zgonu lekarza,
 • zapomogi pieniężnej udzielanej w innych przypadkach losowych przysługującej nie częściej niż raz w roku,
 • pomocy materialnej w postaci stypendium dla dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza),
 • dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zapomogi zwrotnej nieoprocentowanej.

Do wniosku należy dołączyć poniżej wymienione dokumenty:

 • deklaracja o dochodach,
 • ostatnia decyzja ZUS stwierdzająca wysokość świadczenia, ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Osoba, która złoży wniosek bez wymaganych dokumentów musi liczyć się z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia do momentu uzupełnienia braków. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z dołączonymi dokumentami.

Read more

Składki członkowskie

Ubezpieczenia obowiązkowe OC w składce

Ubezpieczenia obowiązkowe OC w składce

Jak zadbać o ochronę ubezpieczeniową?

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Przekazujemy szczegółowe informacje o możliwości ( na podstawie dobrowolnej deklaracji ) przystąpienia do ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego dla wszystkich lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Szczegółowa oferta w załączeniu.

 

 

Read more

Pomoc prawna dla członków OIL

Pomoc prawna dla członków OIL

Pomoc prawna dla członków OIL

 

W skład Pakietu Premium 24h Opieki Prawnej dla Bydgoskiej Izby Lekarskiej wchodzą:
 

 •     24h Infolinia prawna – kontakt z prawnikiem we wszystkich sprawach prawnych związanych z życiem prywatnym i zawodowym.
 •     Porady prawne – nielimitowane odpowiedzi na pytania prawne w formie opinii prawnej albo rozmowy z prawnikiem.
 •     Dokumenty prawne – spersonalizowany dokument przygotowany przez prawnika na podstawie stanu faktycznego przekazanego przez Klienta.
 •     Wideoporady prawne – rozmowa z prawnikiem za pośrednictwem internetowego wideokomunikatora.
 •     Wybór Adwokata – wybór najlepszego adwokata do sprawy sadowej- Pomoc prawna z zakresu prawa podatkowego.
 •     Pomoc prawna lekarzom, którzy doświadczyli hejtu !

Zakres Prawa – całe prawo polskie oraz prawo europejskie, obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

24h Opieka Prawna obejmuje swoim zakresem Klienta (Lekarza z BIL) oraz jego najbliższych. Szczegółowe informacje:

 •     24 h Infolinia prawna +48 501 538 539;
 •     kontakt mailowy do prawników: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PILNE porady prawne bądź dotyczące interesów zbiorowych lekarzy będzie można konsultować także  poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00  pod numerem telefonu – 52 322 33 94.

Jednocześnie możliwy będzie również kontakt e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Read more

Jak umieścić ogłoszenie o pracy dla lekarza, lekarza dentysty, lub szukam pracy

Jak umieścić ogłoszenie o pracy dla lekarza, lekarza dentysty, lub szukam pracy

Jak umieścić ogłoszenie o pracy dla lekarza, lekarza dentysty, lub szukam pracy

 1. W celu umieszczenia ogłoszenia o pracy dla lekarza, lekarza dentysty lub szukam pracy należy przesłać treść ogłoszenia wraz z ewentualną grafiką, logiem, itp. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Umieszczenie ogłoszeń o pracy  dla lekarzy, lekarzy dentystów lub szukam pracy jest bezpłatne
 3. Ogłoszenie powinno zawierać tytuł oraz treść, a ewentualna grafika nie powinna przekraczać rozmiarów 500px [szerokości i wysokości].
 4. Po wysłaniu ogłoszenia, będzie ono czekało na publikację. Administrator ma na to czas do 3 dni roboczych. Ale twoje ogłoszenie może pojawić się szybciej!
 5. Nie każde ogłoszenie może doczekać się publikacji - jeśli jest przygotowane niedbale, bądź Administrator uzna je za niestosowne - nie zostanie wyemitowane (np. nagminne ogłoszenia instytucji pośredniczących, brak informacji właściwej, błędna treść itp.)
 6. Po opublikowaniu ogłoszenia, szukaj go na stronie www.bil.org.pl w kategorii OGŁOSZENIA
 7. Ogłoszenie będzie pojawiać się przez okres 2 miesięcy od daty zamieszczenia
 8. W celu przedłużenia emisji ogłoszenie o kolejny okres 2 miesięcy należy wysłać informacje na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Read more

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

 • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
 • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
 • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
 • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
 • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
 • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
 • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more

Przydatne linki