A- A A+
A- A A+

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty należy złożyć wniosek w biurze Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz z rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Koszt wydania zaświadczenia: 104,70 zł

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W roku 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł – w związku z tym opłata za zaświadczenie wynosi 104,70zł