A- A A+
A- A A+

Jak uzyskać pomoc związaną z utratą źródła zarobkowania

 

 

Uchwała nr 48/VI/13

Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21.03.2013 r.

 

 

W sprawie zasad udzielania pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, którzy utracili źródło zarobkowania

 

 

Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej, działając na podstawie art. 5 pkt 14, art. 9 pkt 3 lit. C oraz 25 pkt 4 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. O izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz Uchwały nr 6/XXXI/13 XXXI OZL z dnia 16.03.2013 r., uchwala, co następuje:

 

§1


Lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który utracił źródło zarobkowania, może zostać przyznana pomoc finansowa (zwana dalej Pomocą) przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby Lekarskiej działającą w zakresie ochrony indywidualnego interesu lekarza i lekarza dentysty.
 

§2

  1. Pomoc może zostać udzielona wyłącznie na pisemny i umotywowany wniosek lekarza lub lekarza dentysty (zwanego dalej Wnioskodawcą) przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby Lekarskiej w drodze uchwały.
  2. Wnisoek, o którym mowa powyżej, powinien zawiarać w szczególności:

a) propozycję kwoty mającej stanowić Pomoc,
b) cel przeznaczenia Pomocy,
c) oświadczenie o sytuacji majątkowej Wnioskodawcy,
d) umotywowanie wniosku.
 

§3

  1. Przyznana Pomoc Wnioskodawcy uzależniona jest od jego sytuacji finansowej.
  2. Sytuację majątkową Wnioskodawcy ustala się na podstawie oświadczenia o sytuacji majątkowej, które powinno zawierać w szczególności informacje o:

        a) osiąganych dochodach i posiadanym majątku,
        b) obciążeniach i zaległościach,
        c) osobach będących na utrzymaniu Wnioskodawcy,
        d) szczególnych okolicznościach mających wpływ na sytuacje majątkową Wnioskodawcy.
 

§4


    Pomoc udzielona zostanie w kwocie do 10 000 zł. na okres trzech lat. Forma spłaty pomocy zostanie uściślona w indywidualnych umowach.
 

§5


    Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.03.2013 r.


W oryginale podpisali:

Sekretarz ORL BIL
Paweł Białożyk
Prezes ORL BIL
Stanisław Prywiński