A- A A+
A- A A+

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.09.2021 r. zmianie ulegną zasady walidacji e-recept w systemie P1. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Centrum e-Zdrowia pod linkiem:


https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-konf-reguly-walidacja-zgod-danych-uslugobiorcy-o-wskazanym-nr-pesel-z-danymi-w-cwub

 

 

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz I - jakie dokumenty należy złożyć aby rozpocząć staż

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz II - pieczątka lekarska

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz III - Jakie dokumenty należy złożyć po stażu.

 

Skrypt – 2017

 

 

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Art. 30.

„System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest:

 1. gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 2. monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 3. monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych
 4. wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 5. wsparcie przygotowania i realizacji umów w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.”

Art. 30.

„Warunkiem dokonywania przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest założenie konta w tym systemie, uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby określonych tymi przepisami.”

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464), ze zmianami wprowadzonymi m.in. o ustawę SIOZ
Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1991) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2017 r.

 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020), zwanym dalej "SMK". zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie:

              1) lekarz albo lekarz dentysta;
              2) kierownik specjalizacji.

 1. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby.
 2. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień, przez:

1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub
2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła.”

 Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról lekarz, lekarz dentysta
 

Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról absolwent

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym proces kształcenia kadr medycznych dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały nadane funkcjonalności:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego,

CMKP:

 • obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • Obsługa procesu egzaminacyjnego.

Kierownik specjalizacji:

 • tworzenie w systemie w postaci elektronicznej rocznego planu szkoleniowego,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.

 

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)


Dla lekarzy


Od 1 grudnia 2018 roku będziesz wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) możesz wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używasz w swoim gabinecie - jeśli ma ona taką funkcję.

Większość danych potrzebnych do tego, aby wypełnić e-ZLA, automatycznie pobierze się z systemu albo wybierzesz je z listy. Jeśli wystawiasz e-ZLA, w systemie masz dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Poza tym system sprawdza czy data początku okresu niezdolności do pracy jest zgodna z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. gdy wpiszesz fragment jej nazwy.

E-ZLA, które wystawiasz, automatycznie trafia do systemu ZUS i zostaje w nim zapisane. Nie musisz więc, jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej kopii. Nie musisz też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.
Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

 Prezentacja dla lekarzy - instrukcje
 

 

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty należy złożyć wniosek w biurze Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz z rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Koszt wydania zaświadczenia: 104,70 zł

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W roku 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł – w związku z tym opłata za zaświadczenie wynosi 104,70zł

 

I. W przypadku zagubienia, utraty dokumentu:

 • "prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

oraz w celu uzyskania duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest :

 • bezzwłocznie zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć oświadczenie
 • wydanie lekarzowi dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu z widoczną adnotacją "duplikat" jest odpłatne (koszt - 20zł).

II. W przypadku chęci zrzeczenia się:

 • "prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"

 
    lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest dostarczyć do Bydgoskiej Izby Lekarskiej:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się jednego w wyżej wymienionych praw zawodu
 • dołączyć dokument "Prawo wykonywania zawodu" (jeden z wyżej wymienionych)

 

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze izby lekarskiej właściwej dla jego siedziby występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze innej izby lekarskiej niż ta, na której terenie znajduje się jego siedziba występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze całego kraju występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę

Wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską
 1. Odpis z KRS lub EDG (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Kolejny wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej i realizuje kształcenie na obszarze jej działania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia
 1. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Opłata za w/w czynności wynosi 500 PLN i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 PLN. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 PLN. Opłaty można dokonać na konto Bydgoskiej Izby Lekarskiej lub gotówką podczas składania dokumentów w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Konto bankowe Bydgoskiej Izby Lekarskiej 95 1020 1475 0000 8302 0019 1197 PKO BP II /o Bydgoszcz.