A- A A+
A- A A+

Obowiązki świadczeniodawców dotyczące druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Obowiązki świadczeniodawców dotyczące druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty


Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne:

 • Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące receptę przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca powiadamia niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.
 • W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub unikalnych numerów identyfikujących recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania, świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

 

Read more

RODO - informacje

Warunki prowadzenia praktyki lekarskiej

Warunki prowadzenia praktyki lekarskiej

 

Warunki prowadzenia praktyki lekarskiej

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

     Art. 18.  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej brzmi:

 1.  Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;


3) (31) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.

 1. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) określone w ust. 1;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;
2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 2.

 1. (32) Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
 2. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3.
 3. (33) Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2.
 4. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.

Read more

Obowiązkowe OC praktyki lekarskiej

Obowiązkowe OC praktyki lekarskiej

Obowiązkowe OC praktyki lekarskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).


Art. 25.  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej brzmi:

 1. „Umowa ubezpieczenia :
  1. odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;
  2. (uchylony).

        1a. (uchylony), 1b. (uchylony), 1c. (uchylony), 1d. (uchylony), 1e. (uchylony), 1f. (uchylony).

 1. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
 2. (uchylony).
 3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).
 4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń , określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego , o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Read more

Obowiązek zgłaszania do izby lekarskiej danych dotyczących praktyki lekarskiej

Obowiązek zgłaszania do izby lekarskiej danych dotyczących praktyki lekarskiej

Obowiązek zgłaszania do izby lekarskiej danych dotyczących praktyki lekarskiej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą jako praktyka lekarska jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie:

- 14 dni od momentu zaistnienia zmiany (dane dotyczą m. in. zgłoszenia nowych miejsc wykonywania praktyki lekarskiej, nowych form praktyki, aktualizacji danych kontaktowych, dopisania specjalizacji, zawieszenia, wykreślenia praktyki lekarskiej,).

 

Read more

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania a także przechowywania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania a także przechowywania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania a także przechowywania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne mają obowiązek:

 • prowadzenia ewidencji odpadów na bieżąco,
 • składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni, do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa,
 • przechowywania dokumentów (przez okres 5 lat), w formie pisemnej lub elektronicznej, potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.

Read more

Obowiązek składania zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty

Obowiązek składania zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty

Obowiązek składania zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, którzy:

a) posiadają pojazd mechaniczny (osobowy lub ciężarowy), lub
b) korzystają z własnej kotłowni (niepodłączone do sieci ciepłowniczej), lub
c) korzystają z własnego ujęcia wody (niepodłączone do sieci wodociągowej)

mają obowiązek składania zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni- do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zbiorcze zestawienia przechowuje się przez okres 5 lat. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z urzędem marszałkowskim.

Read more

Obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek złożenia sprawozdania

Podstawa prawna:
 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.).

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe- jeżeli obejmuje ich zakres sprawozdania- mają obowiązek wypełnienia formularzy, które wraz z terminem wypełnienia dostępne są na stronie:
 
Dla praktyk o liczbie pracujących nie większej niż 5 (na dzień 30 listopada 2015r.) dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej, po przesłaniu do urzędu statystycznego informacji o wyborze tej formy.

Read more

Bezpieczne postępowanie z ostrymi narzędziami- procedury, wykaz zranień, zapobieganie narażeniu i skutkom

Bezpieczne postępowanie z ostrymi narzędziami- procedury, wykaz zranień, zapobieganie narażeniu i skutkom

Bezpieczne postępowanie z ostrymi narzędziami- procedury, wykaz zranień, zapobieganie narażeniu i skutkom

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Lekarze- pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mają obowiązek sporządzania i wdrażania procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz sporządzania i wdrażania procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej. Oceny procedur należy dokonywać raz na 2 lata, a także w przypadku wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy.

Ten sam lekarz ma obowiązek prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami i uzupełniania go w razie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto w/w lekarz ma obowiązek sporządzania raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Dodatkowo lekarz- pracodawca ma obowiązek prowadzenia systematycznych szkoleń dla pracowników, które to szkolenia mają na celu zapobieganie narażeniu i skutkom zranienia.

Powinien także zapewnić pracownikom stały dostęp do instrukcji oraz innych sporządzonych w formie papierowej i elektronicznej informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków ochrony indywidualnej.

Read more

Obowiązek przeprowadzania kontroli wewnętrznych

Obowiązek przeprowadzania kontroli wewnętrznych

Obowiązek przeprowadzania kontroli wewnętrznych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. W sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji.

Lekarze prowadzący praktykę zawodową mają obowiązek przeprowadzania kontroli wewnętrznych obejmujących ocenę prawidłowości i skuteczności:

 • oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń,
 • procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • wykonywania badań laboratoryjnych,
 • analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej,
 • profilaktyki i terapii antybiotykowej

nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Ocenę przeprowadza się w oparciu o standardy i wytyczne konsultantów krajowych i ośrodków referencyjnych oraz zasady aktualnej wiedzy medycznej. Lekarz prowadzący prywatną praktykę może sam dokonać czynności kontrolnych. Wyniki i wnioski z kontroli powinny być odnotowane w postaci protokołów, przechowywanych przez okres nie krótszy niż 10 lat. Protokoły kontroli wewnętrznej podlegają kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarne

Read more

Prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowanie danych w tym zakresie

Prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowanie danych w tym zakresie

Prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowanie danych w tym zakresie

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający aparatów rentgenowskich mają obowiązek prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowanie danych w tym zakresie.

Przekazanie informacji wynikających z rejestru musi nastąpić w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz do centralnego rejestru dawek.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe powinni dokumentować system zarządzania jakością. Przez kierownika jednostki ochrony zdrowia jest dokonywany przegląd i okresowa aktualizacja systemu.

Istnieje także nałożony na lekarzy prowadzących praktyki zawodowe obowiązek przeprowadzania, co najmniej raz w roku, audytów wewnętrznych obejmujących m.in.:

a) zgodności procedur roboczych z wzorcowymi,
b) analizy zdjęć odrzuconych,
c) sposób postępowania z podstawową dokumentacją medyczną,
d) częstości wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych,
e) wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych i porównania ich z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli takie wartości określono.

Dodatkowo lekarze prowadzący praktyki zawodowe mają obowiązek przeprowadzania testów eksploatacyjnych (podstawowych i specjalistycznych), które opisane są w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Ponadto lekarze prowadzący działalność w formie praktyki zawodowej są zobowiązani uczestniczyć w szkoleniu z zakresu ochrony radiologicznej. Certyfikat ze szkolenia ważny jest przez 5 lat.

Read more

Zgłoszenie ewentualnej zmiany zasad opodatkowania w ramach prowadzonej działalności

Zgłoszenie ewentualnej zmiany zasad opodatkowania w ramach prowadzonej działalności

Zgłoszenie ewentualnej zmiany zasad opodatkowania w ramach prowadzonej działalności

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe mają obowiązek zgłoszenia ewentualnej zmiany zasad opodatkowania w ramach prowadzonej działalności do dnia 20 stycznia roku podatkowego, którego zmiana ma dotyczyć.

Read more

Obowiązek dotyczący wymagań sanitarnych, jakie powinny spełniać gabinety stacjonarne

Obowiązek dotyczący wymagań sanitarnych, jakie powinny spełniać gabinety stacjonarne

Obowiązek dotyczący wymagań sanitarnych, jakie powinny spełniać gabinety stacjonarne

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Poz. 739).

Zgodnie z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.):

“Art. 207.

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.”

Read more

Obowiązek posiadania i podania do wiadomości pacjentów “Regulaminu organizacyjnego”

Obowiązek posiadania i podania do wiadomości pacjentów “Regulaminu organizacyjnego”

Obowiązek posiadania i podania do wiadomości pacjentów “Regulaminu organizacyjnego”

Podstawa prawna:

"Zmiany w obowiązku posiadania „Regulaminu organizacyjnego”

 

Od dnia 15 lipca 2016 r. nastąpiły zmiany w art. 23 ustawy o działalności leczniczej, z których wynika, iż z obowiązku posiadania „Regulaminu organizacyjnego” zostały zwolnione działalności lecznicze wykonywane w formie:

 1. indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (art. 18 ust 4 ustawy o działalności leczniczej);

 2. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (art. 18 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej).

Oznacza to, iż pozostałe praktyki zawodowe (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej), tj.:

 • indywidualna praktyka lekarska,

 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,

 • spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska jako grupowa praktyka lekarska

w dalszym ciągu obowiązane są posiadać i podać do wiadomości pacjentów „Regulamin organizacyjny”.

Sporządziła Jadwiga Jarząbkiewicz-Górniak

Radca Prawny Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

Do dnia 31 lipca 2014 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

Z dniem 1 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Wymóg ten został wprowadzony na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657 ze zm.), który dodaje art. 24 ust. 1 a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zamiarze przesunięcia terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r.

Read more