A- A A+
A- A A+

Jak uzyskać zapomogę losową

 
 
Regulamin Świadczeń Socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 

§1


Ze świadczeń socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać lekarze, cżłonkowie ich rodzin oraz inne osoby prowadzące wspólnie z lekarzem gospodarstwo domowe.
 

§2


Do świadczeń socjalnych przyznawanych na podstawie niniejszego Regulaminu należą:

1. zapomogi pieniężne w przypadku zgonu lekarza
2. zapomogi pieniężne udzielane w innych przypadkach losowych przysługujące nie częściej niż raz w roku
3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekrzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza)
4. dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
5. zapomoga zwrotna nieoprocentowana
6. dofinansowanie wycieczek dla lekarzy emerytów i rencistów
7. dofinansowanie spotkań Klubu Lekarza Seniora
8. dofinansowanie spotkań noworocznych lekarzy emerytów i rencistów
9. zakup wieńców i kwiatów dla delegacji uczestniczącej w pogrzebie lekarza

 

§3


Ustala się maksymalne kwoty wysokości świadczeń socjalnych:
1. zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza – do 1500 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem
2. zapomoga pieniężna w innych przypadkach losowych – do 2280 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem
3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza) miesięcznie:

a) 350 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny poniżej 800 zł miesięcznie
b) 300 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny od 800 zł do 1000 zł miesięcznie
c) 250 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny powyżej 1000 zł do 1200 zł miesięcznie

4. zapomoga zwrotna do 1000 zł.
 

§4


Przyznanie i wysokość świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 uzależnia się od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej osób uprawnionych.
 

§5


Podstawą do przyznania świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 jest wniosek osoby zainteresowanej lub innych członków samorządu lekarskiego z uzasadnieniem oraz odpowiednio:
  • deklaracja o dochodach,
  • ostatnia decyzja ZUS stwierdzająca wysokość świadczenia, ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Wzór deklaracji o dochodach stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§6


Zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza może być przyznana małżonkowi lub zstępnym
osoby zmarłej, a także innym osobom bliskim, o ile wykażą, że opiekowały się zmarłym lekarzem.
 

§7


Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 kwalifikuje Komisja Socjalna, która przedstawia je Okręgowej Radzie Lekarskiej bądź Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
 

§8


Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych podejmowane są w drodze uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
 

§9


Kwotę środków przeznaczonych na świadczenia socjalne przyznawane zgodnie z niniejszym Regulaminem określa na dany rok budżetowy Okręgowa Izba Lekarska.
 
Skarbnik ORL
lek. med. Krzysztof Gaweł
Prezes ORL
dr n. med. Stanisław Prywiński
Wniosek o zapomogę członków BIL

UWAGA!!!

W celu prawidłowej obsługi formularza aktywnego należy go pobrać i otworzyć w  Acrobat Reader