A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Jak uzyskać zapomogę zwrotną

 
 
Regulamin Świadczeń Socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 

§1

 

Ze świadczeń socjalnych Bydgoskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać lekarze, członkowie ich rodzin oraz inne osoby prowadzące wspólnie z lekarzem gospodarstwo domowe.

§2

 

Do świadczeń socjalnych przyznawanych na podstawie niniejszego Regulaminu należą:

 1. zapomogi pieniężne w przypadku zgonu lekarza

 2. zapomogi pieniężne udzielane w innych przypadkach losowych przysługujące nie częściej niż raz w roku

 3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekrzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza)

 4. dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

 5. zapomoga zwrotna nieoprocentowana

 6. dofinansowanie wycieczek dla lekarzy emerytów i rencistów

 7. dofinansowanie spotkań Klubu Lekarza Seniora

 8. dofinansowanie spotkań noworocznych lekarzy emerytów i rencistów

 9. zakup wieńców i kwiatów dla delegacji uczestniczącej w pogrzebie lekarza

 

 

§3

 

Ustala się maksymalne kwoty wysokości świadczeń socjalnych:

 1. zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza – do 1500 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem

 2. zapomoga pieniężna w innych przypadkach losowych – do 2280 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem

 3. pomoc materialna w postaci stypendium dla dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza) miesięcznie:

  a) 350 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny poniżej 800 zł miesięcznie

  b) 300 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny od 800 zł do 1000 zł miesięcznie

  c) 250 zł – przy średnich dochodach na jednego członka rodziny powyżej 1000 zł do 1200 zł miesięcznie

 4. zapomoga zwrotna do 1000 zł.

 

§4

 

Przyznanie i wysokość świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 uzależnia się od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej osób uprawnionych.

 

§5

 

Podstawą do przyznania świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 jest wniosek osoby zainteresowanej lub innych członków samorządu lekarskiego z uzasadnieniem oraz

odpowiednio:

 • deklaracja o dochodach,

 • ostatnia decyzja ZUS stwierdzająca wysokość świadczenia, ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty

 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Wzór deklaracji o dochodach stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

§6

 

Zapomoga pieniężna w przypadku zgonu lekarza może być przyznana małżonkowi lub zstępnym

osoby zmarłej, a także innym osobom bliskim, o ile wykażą, że opiekowały się zmarłym lekarzem.

 

§7

 

Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych określonych w §2 pkt. 1-5 kwalifikuje Komisja Socjalna, która przedstawia je Okręgowej Radzie Lekarskiej bądź Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

§8

 

Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych podejmowane są w drodze uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

§9

 

Kwotę środków przeznaczonych na świadczenia socjalne przyznawane zgodnie z niniejszym Regulaminem określa na dany rok budżetowy Okręgowa Izba Lekarska.

 
Sekretarz ORL BIL
Paweł Białożyk
Prezes ORL BIL
Stanisław Prywiński

UWAGA!!!

W celu prawidłowej obsługi formularza aktywnego należy go pobrać i otworzyć w  Acrobat Reader