A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Jak uzyskać pomoc związaną z utratą źródła zarobkowania

 

 

Uchwała nr 48/VI/13

Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21.03.2013 r.

 

 

W sprawie zasad udzielania pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, którzy utracili źródło zarobkowania

 

 

Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej, działając na podstawie art. 5 pkt 14, art. 9 pkt 3 lit. C oraz 25 pkt 4 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. O izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz Uchwały nr 6/XXXI/13 XXXI OZL z dnia 16.03.2013 r., uchwala, co następuje:

 

§1


Lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który utracił źródło zarobkowania, może zostać przyznana pomoc finansowa (zwana dalej Pomocą) przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby Lekarskiej działającą w zakresie ochrony indywidualnego interesu lekarza i lekarza dentysty.
 

§2

  1. Pomoc może zostać udzielona wyłącznie na pisemny i umotywowany wniosek lekarza lub lekarza dentysty (zwanego dalej Wnioskodawcą) przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby Lekarskiej w drodze uchwały.
  2. Wnisoek, o którym mowa powyżej, powinien zawiarać w szczególności:

a) propozycję kwoty mającej stanowić Pomoc,
b) cel przeznaczenia Pomocy,
c) oświadczenie o sytuacji majątkowej Wnioskodawcy,
d) umotywowanie wniosku.
 

§3

  1. Przyznana Pomoc Wnioskodawcy uzależniona jest od jego sytuacji finansowej.
  2. Sytuację majątkową Wnioskodawcy ustala się na podstawie oświadczenia o sytuacji majątkowej, które powinno zawierać w szczególności informacje o:

        a) osiąganych dochodach i posiadanym majątku,
        b) obciążeniach i zaległościach,
        c) osobach będących na utrzymaniu Wnioskodawcy,
        d) szczególnych okolicznościach mających wpływ na sytuacje majątkową Wnioskodawcy.
 

§4


    Pomoc udzielona zostanie w kwocie do 10 000 zł. na okres trzech lat. Forma spłaty pomocy zostanie uściślona w indywidualnych umowach.
 

§5


    Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.03.2013 r.


W oryginale podpisali:

Sekretarz ORL BIL
Paweł Białożyk
Prezes ORL BIL
Stanisław Prywiński