A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Jak uzyskać pomoc pieniężną w zakresie doskonalenia zawodowego

 
 
REGULAMIN
Udzielania pomocy pieniężnej przez Bydgoską Izbę Lekarską członkom Izby w zakresie doskonalenia zawodowego
 

§1

 1. O pomoc Bydgoskiej Izby Lekarskiej w zakresie doskonalenia zawodowego mogą ubiegać się lekarze i lekarze dentyści, którzy są członkami BIL i nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
 2. Pomoc może być udzielona na następujące formy doskonalenia zawodowego:

1) odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny);
2) nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
3) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub w kursie medycznym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z organiczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;
5) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
6) udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów lub w       programie edukacyjnym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który       uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
7) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych;
8) napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym, recenzowanym czasopiśmie lub edukacyjnego programu       multimedialnego;
9) napisanie i opublikowanie książki, artykułu lub programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym;
10) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index      Copernicus.

 

§2

 
 1. Pomoc pieniężna może być udzielona w formie zwrotnej.
 2. Pomoc pieniężna uzależniona od formy doskonalenia zawodowego udzielana jest w następującej wysokości:

        do 6 000 zł przy specjalizacji składającej się z modułu podstawowego, modułu specjalistycznego i modułu jednolitego,
        do 9 000 zł przy specjalizacji składającej się z modułu jednolitego w przypadku otwarcia przewodu doktorskiego,
        do 12 000 zł w przypadku wszczęcia postępowania habilitacyjnego.

 1. Wysokość pomocy pieniężnej na realizację innych form doskonalenia zawodowego udzielana będzie na podstawie wniosku Komisji Kształcenia przez Okręgową Radę Lekarską.
 

§3

 
 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do Komisji Kształcenia Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
 2. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy odbywa się raz w miesiącu.
 

§4

 
 1. Wnioski lekarzy i lekarzy dentystów rozpatrywane będą przez Komisję Kształcenia Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Pomoc będzie udzielana w wysokości budżetu BIL przeznaczonego na ten cel w danym roku kalendarzowym oraz zgodnie z kolejnością wpływu wniosku. Wysokość  pomocy oraz raty i czas spłaty będą wnioskowane przez Komisję Kształcenia. Decyzję o przyznaniu pomocy każdorazowo podejmuje na wniosek Komisji Kształcenia Okręgowa Rada Lekarska BIL.
 2. W zależności od sposobu doskonalenia zawodowego, do wniosku o przyznanie pomocy lekarz powinien dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło) i/lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z CEIDG, a ponadto:

        do specjalizacji

 • kserokopie pierwszej i drugiej strony karty szkolenia specjalizacyjnego (dla pomocy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego),

        do doktoratu i habilitacji

 • dowód otwarcia przewodu doktorskiego lub wszczęcia postępowania habilitacyjnego w zakresie nauk medycznych,

        na realizację innych form doskonalenia zawodowego

 • dowód podjęcia doskonalenia zawodowego w formie przewidzianej przepisami Rozporządzenia MZ z dnia 6 października 2004 r. W sprawie  sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 231, poz. 2326).

§5Wypłacenie przyznanej pomocy nastąpi po złożeniu przez lekarza lub lekarza dentystę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.
 

§6

 
 1. Pomoc zwrotna winna być spłacana na konto bankowe lub do kasy BIL począwszy od drugiego miesiąca po jej otrzymaniu w równych miesięcznych ratach na konto Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy: PKO BP O Bydgoszcz nr 95 1020 1475 0000 8302 0019 1197 lub do kasy zgodnie z harmonogramem sporządzonym według zasad określonych w pkt 2.
 2. Otrzymaną pomoc zwrotną należy zwrócić w ciągu:

           - 24 miesięcy przy pomocy w wysokości do 6 000 zł po 250 zł rata miesięczna

        - 30 miesięcy przy pomocy w wysokości do 9 000 zł po 300 zł rata m-czna

        - 30 miesięcy przy pomocy w wysokości do 12 000 zł po 400 zł rata m-czna

 1. Spłata pomocy musi nastąpić w okresie maksymalnie 30 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po upływie miesiąca od daty otrzymania pomocy.
 

§7Lekarz, który znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej, może zwrócić się do Komisji Kształcenia o odroczenie spłaty pomocy maksymalnie o 6 m-cy. Składając powyższe podanie lekarz winien opisać swoją trudną sytuację materialną oraz udokumentować poniesione koszty związane ze sposobem dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Skarbnik ORL
lek. med. Krzysztof Gaweł
Prezes ORL
dr n. med. Stanisław Prywiński